Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lãnh đạo linh hoạt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Năm, 23/06/2016

Với đặc thù: 100% cấp ủy cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên; trên 95% Bí thư là Thủ trưởng cơ quan, trong đó, nhiều đồng chí là Tỉnh ủy viên; 100% cơ quan của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối là cấp tỉnh, nên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có điều kiện tiếp cận và nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Do vậy, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, gắn với đặc thù và tình hình thực tiễn ở cơ sở, luôn linh hoạt và sáng tạo trong việc tăng cường sự lãnh đạo phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan thuộc Khối như: Truyền tải kịp thời nội dung chỉ đạo tới cấp ủy cơ sở; sử dụng hệ thống thông tin (bản tin, hội nghị) để phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các giải pháp phòng,chống tham nhũng, lãng phí. Những tổ chức cơ sở Đảng có đơn, có thông tin phản ánh cán bộ, công chức, viên chức biểu hiện nhũng nhiễu, lãng phí, Thường trực Đảng ủy Khối phân công lãnh đạo trực tiếp làm việc với tập thể, cá nhân có trách nhiệm xử lý theo quy định; gắn công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí với lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể ở mỗi cơ quan và tăng cường lãnh đạo kiểm tra, giám sát.

Hàng năm, Đảng ủy Khối chọn từ 3 đến 5 nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo, mỗi nội dung lồng ghép các giải pháp để thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong lãnh đạo, luôn coi trọng kiểm tra, giám sát, phân công cụ thể cán bộ, công chức của Đảng ủy phụ trách, theo dõi hoạt động của cấp ủy cơ sở và chi bộ. Đảng ủy Khối chú trọng kiểm tra, giám sát ở cơ quan, đơn vị nhạy cảm, dễ dẫn đến lãng phí; tích cực chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phản biện xã hội, kiểm tra, giám sát như: Đã ban hành Kết luận của Ban Thường vụ, ra Nghị quyết của Ban Chấp hành về tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng khối các cơ quan tỉnh đối với các đoàn thể chính trị - xã hội; quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo Hội nghị cán bộ, công chức theo quy định; công khai, minh bạch trong hoạt động; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu mà trước tiên là gương mẫu trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác Đảng và chính quyền.

Vì vậy, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, các tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn khiếu nại, tố cáo, hoặc thông tin phản ánh biểu hiện vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối quản lý đều được xử lý, giải quyết kịp thời, đúng quy định. Năm 2015, có 30/54 chi, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 9 chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 22/54 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; với 3.635 đảng viên dự phân loại, có 5,8% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80,3% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% Bí thư, Thủ trưởng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, trong các tổ chức cơ sở Đảng còn có một số hạn chế: Một số ít tổ chức cơ sở Đảng chưa tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, còn có đảng viên, cán bộ chưa gương mẫu trong công tác phục vụ, thi hành nhiệm vụ, gây phiền hà, có trường hợp để xảy ra vi phạm; việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, một số tổ chức cơ sở Đảng chưa đạt yêu cầu; tổ chức kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn ít.

Khắc phục hạn chế trên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục kế thừa phương thức lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí bằng hình thức lồng ghép lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ và các nội dung trọng tâm trong năm 2016, cụ thể:

Một là, xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng là giải pháp toàn diện để thực hiện Đảng lãnh đạo phòng, chống tham nhũng,lãng phí. Trước tiên là thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác chính trị tư tưởng và tuyên giáo để giáo dục chính trị, động viên cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chủ động, sáng tạo, gương mẫu, tập trung thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ bằng việc duy trì đúng kế hoạch sinh hoạt theo lịch; nội dung sinh hoạt cụ thể và toàn diện để phát hiện, uốn nắn, xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, lãng phí; tăng cường thực hiện sinh hoạt chuyên đề với nội dung tập trung thảo luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong Khối đối với các tổ chức chính trị - xã hội để phát huy vai trò, trách nhiệm xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, kiểm tra và phản biện xã hội ngay từ cấp cơ sở, trong nội bộ cơ quan bằng việc triển khai, thực hiện cụ thể các giải pháp trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Ba là, cần phải cụ thể hóa nội dung lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các chi, Đảng bộ trực thuộc Khối để phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Qua đó, xác định rõ tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo nhiệm vụ chính trị để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ quan và phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngay từ cơ sở.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Đảng bộ Khối đến cấp cơ sở và dưới cơ sở phải tăng cường kiểm tra, giám sát bằng việc tăng số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm,hướng vào việc dễ nảy sinh tiêu cực, lãng phí và những hạn chế của những năm trước chậm khắc phục để làm rõ, xử lý và có biện pháp khắc phục. Mặt khác, tích cực chỉ đạo tập thể, cá nhân tích cực hướng về cơ sở, thường xuyên tham dự, theo dõi hoạt động của cấp ủy cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng hoạt động hiệu quả về mọi mặt để lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí sâu sát.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, của Đảng ủy Khối trong việc tuyên truyền hoạt động của các chi, Đảng bộ thuộc Khối trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tuyên dương, phản ánh kịp thời các tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời kịp thời xử lý cán bộ, đảng viên để xảy ra vụ việc phiền hà, sách nhiễu, tham nhũng, lãng phí theo quy định.

Với sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy Khối, được các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối hưởng ứng, tích cực thực hiện, tin rằng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lãnh đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Văn Đức Sơn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: