Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

MTTQ huyện Sông Lô tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Tư, 09/12/2015

 

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Sông Lô làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy xem xét bồi dưỡng, kết nạp, tạo nguồn phát triển đảng viên; tham gia góp ý cho các tổ chức Đảng trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ cơ sở và góp ý cho các đảng viên về đạo đức, lối sống, quan hệ với quần chúng nhân dân… Thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp huyện vận động các thành viên của mặt trận tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở TSVM, bằng những việc làm thiết thực như: Giám sát, phản biện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình, dự án, quản lý, sử dụng các nguồn vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở…

Ủy ban MTTQ các cấp của huyện Sông Lô phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào thi đua xây dựng NTM, bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”… Kết quả đến nay, toàn huyện có 157/175 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, trong đó, có 71,4% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liền. Nhân dân tích cực ủng hộ và chủ động tham gia vào công cuộc xây dựng NTM. Năm 2015, toàn huyện Sông Lô có thêm hơn 1.100 hộ gia đình hiến hơn 23.000m2 đất, đóng góp gần 9,3 tỷ đồng và hơn 14.000 ngày công cho xây dựng NTM.

Xác định rõ vai trò của nhân dân trong việc xây dựng chính quyền vững mạnh, Ủy ban MTTQ từ huyện đến các xã, thị trấn và Ban Công tác mặt trận khu dân cư tích cực phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát hoạt động của đại biểu dân cử, nhất là giám sát về chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, các khoản đóng góp của nhân dân trong xây dựng NTM... Thông qua hoạt động của 17 Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình một cách hiệu quả, góp phần giảm thiểu tối đa các vi phạm xảy ra tại cộng đồng dân cư, qua đó, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Với việc vận động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, nhiều hội viên, đoàn viên, cán bộ, nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh… góp phần quan trọng trong việc xây dựng các cấp chính quyền ở huyện Sông Lô vững mạnh.

Với vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Sông Lô phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ánh với các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Ủy ban MTTQ các cấp Sông Lô phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức được 2 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tại cụm xã Hải Lựu và UBND huyện với hơn 380 lượt người tham dự và 11 ý kiến đóng góp; tổ chức hơn 500 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp xã với gần 22.000 lượt người tham dự và đóng góp hơn 1.000 ý kiến... Các ý kiến tập trung vào sản xuất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, khai thác cát sỏi, chế độ chính sách mới, xây dựng NTM... Ủy ban MTTQ từ huyện đến xã tổng hợp các ý kiến tham gia, đề xuất phản ánh đến các cấp có thẩm quyền, trách nhiệm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Sông Lô trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền; đồng thời, phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân ngày càng vững mạnh.

Mai ThơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: