Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới

Thứ Sáu, 28/08/2015
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chi bộ Cục Thống kê đã nghiêm túc kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết và Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và của Tổng cục Thống kê. Qua kiểm điểm đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, của Ban Chi ủy và những hạn chế, yếu kém của từng đảng viên trong chi bộ. Sau hội nghị kiểm điểm, chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan đã chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục.

Sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, công tác bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn được tích cực triển khai. Công tác đào tạo được quan tâm hơn. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả tốt, qua đó đã ổn định về tư tưởng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ngay sau kiểm điểm, chi bộ, cơ quan đã chỉ đạo rà soát các quy chế, loại bỏ những điểm bất hợp lý, không còn phù hợp và bổ sung những điểm mới; đồng thời, chỉ đạo soạn thảo và ban hành một loạt các quy chế mới. Nhờ đó, các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo cơ quan, của chi bộ luôn được ổn định, hiệu quả.

Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW. Tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, thời gian được triển khai vào đầu tháng nhằm chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và hoạt động của các tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn. Duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã thực hiện tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề trong các kỳ sinh hoạt, trong đó tập trung vào các chuyên đề như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác thống kê...

Chi bộ đã nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức học tập thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách nêu gương trong tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nêu cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê trong các buổi sinh hoạt chi bộ, làm rõ vai trò trách nhiệm của từng đảng viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn. Thực hiện mở rộng dân chủ trong Đảng và toàn cơ quan với mọi hoạt động của Cục để phát huy trí tuệ tập thể vào thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đến nay tập thể và chi ủy, từng đồng chí đảng viên trong chi bộ đã tích cực rèn luyện, tu dưỡng, từng bước khắc phục hạn chế, yếu kém. Qua đó đã góp phần xây dựng chi bộ TSVM, cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thúy Hường (lược ghi)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: