Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên

Thứ Sáu, 29/05/2015

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là một trong những phương thức lãnh đạo, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tư tưởng là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên luôn chú trọng công tác tư tưởng, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Vĩnh Yên đổi mới, phát triển

Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên luôn có sự đổi mới, nhạy bén và tích cực về các nội dung của công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giúp cấp ủy lãnh đạo tốt hơn trong công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trên địa bàn. Đảm bảo công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo có chiều sâu, thiết thực, góp phần quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển về kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã giúp cấp ủy xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các tài liệu hỏi đáp và báo cáo tình hình về nhiều vấn đề quan trọng: tổ chức triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây Đảng hiện nay” cho cán bộ, đảng viên thành phố; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng Đề án về “Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2020”....

Với quan điểm chỉ đạo của Thành ủy về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực thi có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, các chi, Đảng bộ cơ sở trong toàn thành phố phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng và chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng xã hội trong đó người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng đã và đang được các chi, đảng bộ của thành phố đặt lên hàng đầu để cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Mức độ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác chính trị tư tưởng. Hàng năm, các tổ chức Đảng cơ sở triển khai chương trình giáo dục lý luận chính trị cho các đối tượng, nhằm phát huy truyền thống cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư ở cơ sở. Đến nay, toàn thành phố có 95% gia đình, 85% làng (thôn, khu phố) và trên 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Năm 2014, Vĩnh Yên trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh (hoàn thành trước 1 năm so với nghị quyết Đại hội đề ra). Hiện nay, Vĩnh Yên đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, cơ bản trở thành đô thị xanh và từng bước xây dựng thành phố thông minh, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kiến trúc đô thị hài hòa với thiên nhiên. Đến năm 30 của thế kỳ 21, Vĩnh Yên sẽ trở thành nơi mà tất cả những người sống, làm việc, đến thăm đều cảm thấy hạnh phúc.

Từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã và đang góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Bởi đội ngũ đảng viên có chất lượng tốt sẽ là nhân tố cơ bản để bảo đảm cho tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Cùng với đó, tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh cũng sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong những năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên luôn không ngừng rèn luyện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, có ý chí phấn đấu, kiên định với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong học tập và hành động. Góp phần ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sức lan tỏa trong nhân dân toàn thành phố. Trong nhiệm kỳ, đã có hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, gần 170 cán bộ được đạo tạo chuyên sâu về lý luận chính trị. Vì vậy, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có chuyển biến rõ nét về chính trị, tư tưởng, tự giác rèn luyện về phẩm chất đạo đức, sửa đổi tác phong, lối sống, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Để chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ngày càng hiệu quả, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã luôn quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng các cấp (đội ngũ cán bộ Tuyên giáo; Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; cán bộ truyền thanh- truyền hình thành phố; đội ngũ báo cáo viên; cộng tác viên dư luận). Hiện nay, thành phố có hàng trăm cán bộ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác- Lê nin và tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có trình độ, năng lực công tác; có trách nhiệm và ý thức hoàn thành nhiệm vụ; tham gia tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua đội ngũ làm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, cũng như dư luận của quần chúng nhân dân được kịp thời. Tại nhiều cơ sở đã duy trì và mở rộng phong trào nhân dân tự quản, triển khai nhiều hình thức lấy quần chúng giáo dục quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến mới, tích cực trên các mặt: Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; nhân dân đoàn kết, thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp; kinh tế phát triển và tăng trưởng khá; văn hóa- xã hội có bước tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Nhiều cán bộ, đảng viên đã năng động, sáng tạo vận dụng đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn lãnh đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: