Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Tư, 04/02/2015

Tính đến hết năm 2014, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 261 Đảng bộ cơ sở, 6 Đảng bộ bộ phận, 409 chi bộ trực thuộc và 3.076 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ huyện, thành phố, thị xã. Tổng số đảng viên có gần 57 ngàn người, tăng hơn 4.500 đảng viên so với năm 2011. Trung bình những năm gần đây, mỗi năm có hơn 2.400 đảng viên mới được kết nạp.

Cùng với giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những đòi hỏi tất yếu, khách quan trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc luôn coi trọng vị trí, vai trò quan trọng của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Coi tổ chức cơ sở Đảng là yếu tố nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với dân, là khâu quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng.

Những năm qua, kết quả thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các cấp ủy đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng nói chung, vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ có nhiều chuyển biến, thể hiện trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đưa Vĩnh Phúc trở thành một trong số ít những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước có tốc độ phát triển công nghiệp khá cao nói riêng và phát triển kinh tế-xã hội nói chung.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc Khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14-6-2013 về Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên giai đoạn 2013-2020. Cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, các cấp uỷ tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức của các loại hình chi bộ cho phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, kiểm tra, phân công công tác. Những thôn, tổ dân phố có đông đảng viên thì thành lập Đảng bộ bộ phận. Đã có 6 Đảng bộ bộ phận ở các địa phương được thành lập. Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc thành lập một số loại hình chi bộ đặc thù, toàn tỉnh có 100% số xã, phường, thị trấn thành lập được chi bộ cơ quan và chi bộ quân sự đang được tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng và hoạt động có hiệu quả.

Đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên ở cơ sở đã phát huy vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng, chính đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các cấp ủy cơ sở gắn với những vấn đề cấp bách cần làm ngay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng , nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt quy định Điều lệ Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực; chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể...

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết, chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cũng như các hoạt động của hệ thống chính trị các cơ quan, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng cao. Vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Công tác chỉ đạo, nắm tình hình ở cơ sở được các Huyện, Thị, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc coi trọng. Các Đảng bộ trực thuộc đã phân công cán bộ theo dõi, dự sinh hoạt định kỳ, thường xuyên với chi bộ, phân công cấp ủy giao ban hàng tháng, quý nhất là đối với chi bộ nông thôn. Nhiều huyện thành lập được các tổ công tác gồm lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban, đoàn thể của huyện hằng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ nông thôn. Qua đó, những nghị quyết, chủ trương, đường lối và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước được truyền tải kịp thời đến chi bộ; những khó khăn, vướng mắc ở thôn, làng được phản ánh và giải quyết ngay từ cơ sở, nhất là những vướng mắc trong quá trình xã hội hóa thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Là một trong những Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương bằng Kế hoạch số 46 và chương trình cụ thể lấy năm 2014 là năm Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều chi, Đảng bộ trực thuộc đã năng động, sáng tạo và đổi mới khá toàn diện từ công tác tổ chức, cán bộ, việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức chính trị, lãnh đạo, quản lý và các nội dung sinh hoạt chi bộ theo Quy định Điều lệ Đảng gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị. Tiêu biểu như Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đảng bộ Sở Giao thông –Vận tải, Đảng bộ Sở KH&CN, Chi bộ Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…Năm 2014, toàn Đảng bộ có 31/54 chi, Đảng bộ đạt TSVM (6 chi, Đảng bộ đạt vững mạnh tiêu biểu); 21/54 chi, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2/54 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát, việc đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và các nội dung Nghị quyết số 05 đảm bảo tính sát thực và khách quan. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tỷ lệ chi, đảng bộ yếu kém, tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ giảm đáng kể. Các trường hợp vi phạm đều được làm rõ và xử lý, kỷ luật theo đúng quy định.

Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện, ở một số cấp uỷ cơ sở, việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết chưa sát với tình hình thực tiễn. Vấn đề thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư Chi bộ, Đảng bộ, người đứng đầu cấp ủy và cấp ủy viên còn hạn chế. Một số chi bộ còn xem nhẹ công tác kiểm tra, giám sát, chưa phát huy hiệu quả lãnh đạo, một số mô hình chi bộ cơ quan ở xã, thị trấn (chủ yếu là lãnh đạo xã, thị trấn) chưa thực sự có hiệu quả, thiếu sự năng động, vẫn còn có biểu hiện xa dân, xa dời quần chúng. Công tác xây dựng Đảng nói chung và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng nói riêng chưa theo kịp sự biến đổi của tình hình; việc đầu tư thời gian, công sức để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên có chuyển biến tích cực song chưa tập trung, chưa thường xuyên và cụ thể. Một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ cơ sở chưa nhất quán, chưa phù hợp… Bên cạnh đó, những yếu kém của các khâu trong công tác cán bộ như đánh giá, nhận xét, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt; kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kiến thức lãnh đạo, quản lý, việc tổ chức quán triệt thực hiện một số Nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn chậm, chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả không cao đã và đang là những vấn đề bức thiết đặt ra cần sớm được khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nâng cao chất lượng TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở.

Đặng Quang Giới


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: