Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Sông Lô nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng

Thứ Tư, 19/11/2014

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đưa công tác kiểm tra của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh được dư luận đồng tình…

Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ, chức năng được giao, UBKT các cấp của Huyện ủy Sông Lô đã triển khai kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát: Việc chấp hành Điều lệ Đảng; quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên… Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu tổ chức tốt các đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện ủy “về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Sông Lô giai đoạn 2011 – 2020”; Chỉ thị số 11-CT/TU, của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; Nghị quyết số 25-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”… Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó, có biện pháp giúp đỡ địa phương, cơ sở giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm, giúp đảng viên và tổ chức đảng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 9 tháng năm 2014, UBKT các cấp đã kiểm tra 12 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật 05 đảng viên. Kiểm tra 04 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ở 15 tổ chức. Kết quả kiểm tra cho thấy: Cấp uỷ và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua kiểm tra giúp các cấp uỷ Đảng nhận thức rõ trách nhiệm về lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xem xét, kết luận, xử lý kỷ luật đối với đảng viên và tổ chức đảng có sai phạm, phát hiện và khắc phục kịp thời những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha, đảm bảo tính nghiêm minh, tính răn đe, giáo dục, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã thực hiện 04 cuộc kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng. Thực hiện việc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, đối với Đảng bộ các xã Nhạo Sơn, Đồng Quế, Đồng Thịnh, Yên Thạch. UBKT các cấp trong huyện đã giám sát thường xuyên được 1.357 lượt đảng viên và 72 lượt tổ chức đảng. Kiểm tra thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí tại 10 tổ chức, nhận và giải quyết xong 01 đơn thư khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, cùng với thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 - Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 lượt tổ chức (nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật), 12 lượt đảng viên; xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật đối với 14 đảng viên vi phạm bằng các hình thức cách chức, cảnh cáo và khiển trách. Các cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đều đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm được xử lý kịp thời, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra được nâng lên.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong những năm qua, là cơ sở để Đảng bộ huyện Sông Lô luôn giữ vững kỷ cương, kỷ luật cũng như nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; đồng thời, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thiệu Vũ


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: