Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Tư, 03/09/2014

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám cùng với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đánh dấu bằng mốc son chói lọi, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do của thời đại Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với những chiến thắng vĩ đại mở đầu đó, trong thời kỳ mới, Đảng ta tiếp tục thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Sự nghiệp CNH, HĐH càng phát triển và đi vào chiều sâu càng đòi hỏi tổ chức cơ sở đảng với tư cách là hạt nhân lãnh đạo chính trị phải trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Từ chỗ ban đầu sau khi giành chính quyền về tay nhân dân, năm 1946 Đảng bộ Vĩnh Yên và Phúc Yên chỉ có 723 đảng viên thì đến năm 1997, sau khi tái lập tỉnh, toàn Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã có 37.000 đảng viên sinh hoạt ở 474 Đảng bộ cơ sở. Trong các năm 2001-2004, toàn tỉnh kết nạp hơn 6.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 44.000 đảng viên (năm 2005). Cùng với tạo nguồn, phát triển đảng viên, Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng các văn bản cụ thể hóa nghị quyết, hướng dẫn thực hiện các nội dung trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh, nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở từng bước được nâng lên. Hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng hiệu quả, cấp ủy cấp xã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt ở cơ sở. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cơ quan, xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng cao. Hiệu quả lãnh đạo, quản lý đã có những chuyển biến rõ nét. Nhất là sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, các cấp ủy đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng nói chung; vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ có nhiều chuyển biến thể hiện trong việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Công tác phát triển đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được quan tâm. 5 năm gần đây, bình quân mỗi năm, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 2.000 đảng viên mới. Chỉ tính riêng năm 2012, toàn tỉnh đã phát triển thêm được 12 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp mới được 2.385 đảng viên, tăng 122 đảng viên so với năm 2011. Trong đó, đảng viên mới là nữ 1.195; là người dân tộc thiểu số 78; người theo đạo 6; đoàn viên thanh niên 1.534; đảng viên mới là nông dân 609, nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng toàn tỉnh lên 651 tổ chức, trong đó, có 264 Đảng bộ cơ sở, 6 Đảng bộ bộ phận, 387 chi bộ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 2.928 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, với tổng số 54.721 đảng viên. Nhiều Đảng bộ kết nạp tăng cao so với kế hoạch như Đảng bộ huyện Vĩnh Tường kết nạp 259 đảng viên, vượt kế hoạch cả năm 29%; Đảng bộ huyện Lập Thạch kết nạp 254 đảng viên, vượt kế hoạch 27%...

Việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được cơ sở lý luận và thực tiễn để các cấp ủy Đảng tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế và xem đó thực sự là những việc làm có tính cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Ngay từ đầu năm 2013, các cấp ủy đã tập trung rà soát, đánh giá cụ thể những mặt được và chưa được ngay từ các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cấp ủy, vai trò người đứng đầu chi bộ, các Huyện, Thị, Thành ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổng hợp, đưa ra các ý kiến, bài học kinh nghiệm về cả lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó, tại Hội nghị lần thứ 15, BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XV, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14-6-2013 Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên giai đoạn 2013- 2020. Đồng thời, có nhiều biện pháp hiệu quả và thiết thực nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, chất lượng hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, lấy trách nhiệm và năng lực cán bộ, đảng viên làm động lực nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được chú trọng và nâng cao về chất lượng. Các tiêu chí được xây dựng, bổ sung gắn với công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiên quyết xử lý và đưa ra khỏi Đảng những trường hợp vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Kết quả kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thước đo chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng chi bộ. Kết quả toàn tỉnh có 632/635 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá, phân loại (chiếm tỷ lệ 99,7%), trong đó có 522 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, chiếm 82,59%; 80 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 12,66%; 29 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,59%. Có 81,93% số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở (2.490 chi bộ) đạt TSVM; 13,43% số chi bộ hoàn thành tốt nhiện vụ. Chi bộ yếu kém giảm còn 1 chi bộ (0,03%). Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt từ 85 đến trên 90%, các chi bộ nông thôn đạt 80 đến 85%. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được tăng cường. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng cao. Hiệu quả lãnh đạo, quản lý đã có những chuyển biến rõ nét, phát triển KT-XH có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề an sinh được bảo đảm góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đ.Q.G


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: