Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 106 đảng viên mới

Thứ Hai, 03/03/2014

Ngày 3/3/2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 106 đảng viên mới năm 2014 của 31 chi, đảng bộ cơ sở. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Phương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Trong thời gian 7 ngày (từ 3-11/3/2014), các học viên được truyền đạt 9 nội dung chính: Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đạm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thúy Hường

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: