Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Tam Đảo đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Hai, 03/03/2014

Đảng bộ huyện Tam Đảo hiện có 49 tổ chức cơ sở Đảng với 3.284 đảng viên, sinh hoạt trong 7 loại hình tổ chức cơ sở Đảng gồm: chi, Đảng bộ xã, thị trấn; lực lượng vũ trang; doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp tư nhân; đơn vị sự nghiệp và cơ quan hành chính. Trong đó, có 36 chi bộ và 13 Đảng bộ với 192 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện đã xây dựng và quán triệt phương hướng, kế hoạch, trong đó, xác định quan điểm chủ đạo đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Trong thời gian qua, cùng với việc tổ chức sắp xếp loại hình tổ chức Đảng phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, cơ sở. BTV Huyện ủy Tam Đảo thường xuyên chú trọng hướng dẫn các cấp uỷ Đảng cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng chi, Đảng TSVM, qua đó từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Ngay từ đầu năm, BTV Huyện uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở đăng ký thi đua xây dựng cơ sở đảng đạt TSVM, trong đó, Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các mục tiêu cụ thể về công tác xây dựng Đảng và phát triển KT-XH của địa phương cũng như những tiêu chí khác được quy định trong cam kết thi đua. Đẩy mạnh, quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, các cấp uỷ Đảng cơ sở đã triển khai có hiệu quả việc quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, xây dựng các chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Mỗi Đảng uỷ cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị mình chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông qua đó đã tác động và làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, góp phần thực hiện tốt những mục tiêu phát triển KT-XH mà Đảng bộ huyện đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng TSVM, Đảng bộ huyện luôn xác định: Đảng bộ cơ sở đóng vai trò quan trọng và có yếu tố quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển chính trị, xã hội ở cơ sở. Đặc biệt là vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, do đó, trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng cơ sở trong huyện đã luôn tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên, tập trung chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Huyện uỷ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức được hàng chục lớp đào tạo, bồi dưỡng với hàng trăm cán bộ, đảng viên tham gia. Thông qua đó, đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cơ sở đã cơ bản được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác. Bên cạnh đó, Huyện uỷ cũng thường xuyên làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm tận dụng tối đa năng lực công tác của mỗi cán bộ, đảng viên qua đó động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao.

Trong công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên nhằm bổ sung lực lượng đảng viên cho Đảng, Huyện uỷ đã chỉ đạo cho các cấp ủy Đảng cơ sở thường xuyên tạo điều kiện cho các tổ chức quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó tìm ra các nhân tố quần chúng tích cực để bồi dưỡng, giúp đỡ tạo điều kiện cho họ được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong năm 2013, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã xét và quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 229 đảng viên dự bị, xét kết nạp đảng cho 168 quần chúng ưu tú. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng luôn được đẩy mạnh trên cơ sở quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 2-12-2013 của BTV Tỉnh ủy về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI), BTV Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập 4 Đoàn công tác trực tiếp thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2013; bên cạnh đó, BTV Huyện ủy cũng tăng cường giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Trong năm, UBKT các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra trên các nội dung: chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cơ sở tổ chức Đảng, đảng viên có các dấu hiệu vi phạm, cố ý làm trái, vi phạm phẩm chất lối sống của đảng viên...

Kết quả kiểm tra đánh giá và bình xét năm 2013, Đảng bộ huyện Tam Đảo có 43/49 tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, trong đó có 9/43 chi, Đảng bộ cơ sở đạt TSVM xuất sắc; có 6/49 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cơ sở Đảng yếu kếm. Có 161/192 chi bộ đảng đạt TSVM, tăng 27% so với năm 2012; có 3.065 đảng viên trên tổng số 3.284 đảng viên toàn huyện dự xếp loại, có 2.688 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 87,7%, trong đó có 17,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tăng 4% so với năm 2012; có 348 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ chiếm 11,3%, tăng 1,5% so với năm 2012.

Ngô Tuấn Anh


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: