Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ xã Bàn Giản chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên

Thứ Sáu, 21/02/2014

Đảng bộ xã Bàn Giản (Lập Thạch) hiện có 253 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội Đảng bộ xã luôn chú trọng, làm tốt công tác phát triển đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Hàng năm, Đảng bộ xã đều ra nghị quyết về công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu cho các chi bộ, mỗi chi bộ kết nạp ít nhất 1 đảng viên/năm. Đồng thời, củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn; chỉ đạo các đoàn thể chú trọng công tác giới thiệu, bồi dưỡng đối tượng Đảng. Làm tốt công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy Đảng chính quyền các tổ chức quần chúng, đào tạo cán bộ một cách có hệ thống, chú trọng cán bộ đảng viên nữ, cán bộ trẻ. Thường xuyên quan tâm giáo dục để mỗi đảng viên tự rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo. Chỉ đạo sâu sát đến các chi bộ đưa nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt định kỳ hàng tháng, theo dõi đảng viên thực hiện nội dung đăng ký, hàng năm đánh giá bình xét khen thưởng. Những biểu hiện chưa đúng về lối sống, về phẩm chất đạo đức, về tư cách cán bộ cần được chấn chỉnh, kiểm điểm một cách nghiêm túc, xử lý kịp thời tạo niềm tin cho nhân dân.

Chi bộ thôn Xuân Me là một trong những chi bộ tiêu biểu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền. Đồng chí Trần Thanh Cầu, Bí thư chi bộ thôn cho biết: Chi bộ Xuân Me hiện có 31 đảng viên, trong đó có 5 đảng viên trẻ. Hiện nay, trong thôn số thanh niên đi học, đi làm xa nhà đông, do đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đặc biệt là đảng viên trẻ gặp nhiều khó khăn. Để đạt được chỉ tiêu xã giao hàng năm, cách làm của thôn Xuân Me là lấy cơ sở chi đoàn thanh niên làm nòng cốt. Qua các phong trào của đoàn thanh niên sẽ tập hợp được đông đảo thanh niên, từ đó tìm ra những quần chúng ưu tú. Đồng thời, qua những phong trào này giúp đoàn viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, thấy rõ được vinh dự, tự hào khi đứng trong hàng ngũ của Đảng... Sau đó, phân công từng đảng viên theo dõi những quần chúng ưu tú tạo điều kiện để kết nạp. Vừa qua, chi bộ thôn Xuân Me đã giới thiệu được 3 quần chúng ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng, trong đó có 1 đồng chí đã được làm hồ sơ gửi lên huyện xét duyệt.

Bằng việc triển khai có hiệu quả các giải pháp từ cơ sở, Bàn Giản đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch về công tác phát triển đảng viên mới đã đề ra. Trong 3 năm qua (2011 – 2013) Đảng bộ xã đã kết nạp được 25 đảng viên mới. Riêng trong năm 2013, Đảng bộ xã kết nạp 8 đảng viên mới, cử 12 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng, cử 5 đồng chí đi học trung cấp lý luận. Đa số cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chấp hành Điều lệ Đảng.

Trong thời gian tới, chi bộ phấn đấu xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ xã luôn xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng; phấn đấu có 75% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên mà bộ mặt nông thôn mới Bàn Giản đã có những khởi sắc. Tổng sản lượng lương thực đạt 2028,82 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ, bình quân lương thực đầu người tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, phong trào văn hóa văn nghệ trong nhân dân phát triển đều ở các thôn, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được đảm bảo. Công tác an ninh chính trị ổn định, không có trọng án xảy ra. Bình quân thu nhập đầu người đạt 18,2 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 9,11%. Xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015, xã hoàn thành 19 tiêu chí, trở thành xã nông thôn mới.

Thu Vân


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: