Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên

Thứ Tư, 22/01/2014

Nhằm thực hiện có hiệu quả những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, phóng viên Báo Vĩnh Phúc đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Bằng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vấn đề này.

Đồng chí có nhận định như thế nào về việc đánh giá tình hình và nguyên nhân; mục tiêu, phương châm, nhất là các nhóm giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay?

Đảng ta là đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có bước trưởng thành và tiến bộ nhiều mặt.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, có mặt kéo dài. Đáng lo ngại là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Công tác cán bộ, nhất là cấp Trung ương, cấp chiến lược còn nhiều bất cập. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi mang tính hình thức.

Từ đó, chúng ta có thể thấy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là văn kiện hết sức quan trọng của Đảng, Nghị quyết đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi. Nghị quyết đã chọn đúng và trúng vấn đề hết sức quan trọng, nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đề ra giải pháp phù hợp, nếu thực hiện nghiêm túc sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng tha thiết của toàn Đảng, toàn dân.

Theo đồng chí, yếu tố nào là quan trọng để góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh?

Hội nghị Trung ương 4 không bàn toàn diện các vấn đề về xây dựng Đảng mà chỉ chọn ra 3 vấn đề cấp bách:

Thứ nhất, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Ba nội dung trên có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm xuyên suốt và cấp bách nhất để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và không đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Vì vậy, việc củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái; kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Trong thời gian tới đơn vị đồng chí làm gì để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng?

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện một số biện pháp cụ thể, đó là:

- Tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc NQTW 4 khóa XI trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

- Tập trung vào những việc cần thiết cấp bách và có thể làm ngay trên cơ sở thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật; nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác của mỗi cán bộ đảng viên, kết hợp giữa “xây và chống”, “ chống và xây”.

- Phát huy trách nhiệm của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, chi bộ. Trước hết là thủ trưởng cơ quan, tập thể lãnh đạo cơ quan, đến các đồng chí Ủy viên Thường trực, lãnh đạo các ban chuyên môn phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, xây dựng tác phong làm việc, không ngừng rèn luyện ý chí, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn và năng lực lãnh đạo quản lý.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, có chất lượng, không nể nang, né tránh, gắn với việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Điều lệ Đảng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, hướng dẫn hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên, đoàn viên, đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. Đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, lắng nghe và tập hợp tâm tư nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, tập hợp ý kiến tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp nhân dân, phản ánh trung thực đến các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dù đó là ai, ở cấp nào; tạo ra dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ các tệ nạn này, theo dõi, giám sát, thúc đẩy việc xử lý nghiêm minh moi vi phạm theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước…; kịp thời kiến nghị với Đảng và Nhà nước tôn vinh những người có công đóng góp với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ những người có dũng khí đấu tranh với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực…góp phần quan trọng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Hoàng Nga (thực hiện)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: