Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Phê bình và tự phê bình phải đi đôi với khắc phục những hạn chế yếu kém

Thứ Ba, 21/01/2014
Hiện nay, cùng với các ngành, địa phương trong tỉnh, huyện Vĩnh Tường đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Phóng viên Báo Vĩnh Phúc có cuộc phỏng vấn đồng chí Lỗ Tất Chánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Vĩnh Tường về vấn đề này.

Huyện Vĩnh Tường đã đạt được những kết quả gì trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thưa đồng chí?

Xác định Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) về Xây dựng Đảng là Nghị quyết rất quan trọng, rất cấp bách liên quan đến vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, ngay sau khi Tỉnh ủy triển khai đến cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường đã tích cực chuẩn bị và triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đến cán bộ và đảng viên trong Đảng bộ. Ngày 06/4/2012, Huyện ủy Vĩnh Tường đã ban hành Kế hoạch số 25- KH/HU về việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 02- HD/BTC về hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận,UBKT Huyện ủy đều ban hành các hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phục vụ cho triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).Từ ngày 11/4/2012 đến ngày 18/4/2012, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đến cán bộ chủ chốt ở cơ sở, các chi, đảng bộ cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, khối chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Báo cáo viên là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Huyện ủy. Các chi, đảng bộ cơ sở đều tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ, đảng viên,hội viên ở cơ sở. Thời gian hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở cơ sở đã thực hiện xong trong tháng 5/2012. Hội nghị quán triệt ở các xã, thị trấn đạt 95,03% so số với triệu tập. Đa số đảng viên, cán bộ trong huyện đón nhận tinh thần của Nghị quyết với thái độ phấn khởi và kì vọng vào sự chuyển biến trong Đảng sau khi thực hiện Nghị quyết này.Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành vào các ngày từ 22- 25/10/2012. Theo đánh giá của tổ công tác của Tỉnh ủy thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra. Đối với cấp cơ sở: Đến nay,đã cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp cho tập thể và cá nhân lãnh đạo quản.

Vĩnh Tường là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh thực hiện kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá nhân BTV. Qua kiểm điểm đã đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng chí cho biết những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục những khuyết điểm đó?

Theo thông tin từ tổ công tác của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thì Huyện ủy Vĩnh Tường là huyện đầu tiên hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Để hoàn thành sớm và đạt yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chuẩn bị kỹ 9 nội dung theo Hướng dẫn số 06-HD/TC, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ban Thường vụ đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, những khuyết điểm và nguyên nhân để tìm ra giải pháp khắc phục. Đặc biệt là kiểm điểm sâu sắc các khuyết điểm, các nguyên nhân chủ quan dẫn đến khuyết điểm, một số khuyết điểm cơ bản đã được Ban Thường vụ chỉ ra như: Trong đấu tranh tự phê bình và phê bình còn nể nang dẫn đến một số sai phạm đáng tiếc xảy ra như một số cán bộ xã vi phạm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.Tình trạng phê duyệt đầu tư XDCB tràn lan làm nợ đọng xây dựng cơ bản với khối lượng lớn do các xã, thị trấn vận dụng chưa tốt Quyết định số 43 của UBND tỉnh về phân cấp quyết định đầu tư xây dựng cơ bản. Trong bố trí cán bộ, vẫn có một số trường hợp chưa đúng với chuyên ngành được đào tạo. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nghị quyết chuyên đề chưa quyết liệt. Nghị quyết của Huyện ủy được ban hành rất đúng, rất trúng nhưng tổ chức thực hiện hiệu quả chưa cao như nghị quyết số 03- NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy về quản lý đất đai, Nghị quyết số 07- NQ/HU về quản lý môi trường; dẫn đến tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, sử dụng đất không đúng mục đích được giao vẫn tiếp tục gia tăng, môi trường nông thôn tiếp tục ô nhiễm… Việc thực hiện Chỉ thị 27 của Trung ương, Chỉ thị 03 của Tỉnh uy thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ ở một số nơi chưa tốt. Tình trạng tổ chức ăn uống linh đình trong việc cưới, mừng thọ vẫn xảy ra. Tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân Ủy viên BTV đã tự nhận khuyết điểm về mình, đồng thời đề ra biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Huyện uỷ Vĩnh Tường xác định phê bình và tự phê bình phải đi đôi với khắc phục khuyết điểm, yếu kếm tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng chí cho biết kế hoạch của Huyện uỷ Vĩnh Tường triển khai kiểm điểm ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI như thế nào?

Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định một số việc cần làm ngay sau kiểm điểm gồm: Chỉ đạo tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cơ sở; Xây dựng quy định chi tiết về nhiệm vụ của cấp uỷ phụ trách xã, thị trấn; Rà soát và chấn chỉnh công tác xây dựng cơ bản; Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03 của Huyện uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong quản lý đất đai”; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2010-2015, bố trí cán bộ theo quy hoạch đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; Tuyển dụng bổ sung công chức xã ngay sau khi có hướng dẫn thi tuyển của tỉnh; Chỉ đạo hệ thống chính trị trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và hút thuốc lá nơi công sở”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo việc kiểm điểm đối với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở Đảng, tập thể lãnh đạo HĐND, UBND các xã, thị trấn.Huyện ủy Vĩnh Tường đã thành lập 07 tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm ở cơ sở, ban hành văn bản hướng dẫn chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm đối với các tập thể lãnh đạo và cá nhân lãnh đạo quản lý. Phấn đấu hoàn thành kiểm điểm cấp cơ sở trước ngày 10 tháng 12/2012.

Xin cảm ơn đồng chí!

Thuý Hường (thực hiện)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: