Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Lập Thạch

Thứ Ba, 21/01/2014

Nhận thức công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, Huyện ủy Lập Thạch đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 11/11/2002 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII về một số nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng theo hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Nhìn lại hơn 10 năm thực hiện các nhiệm vụ về công tác tư tưởng, Huyện ủy Lập Thạch đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể bám sát nội dung của Nghị quyết, bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ, thời giai từng ngành, đơn vị. Các cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua các hình thức: hệ thống đài truyền thanh, báo cáo chuyên đề, các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, thông tin trên bản tin của huyện; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; quan tâm đào tạo, nâng cao trình độ lý luận chính trị đội ngũ đảng viên; xây dựng tủ sách thư viện, tăng cường giáo dục truyền thống…nhằm tuyên truyền nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng được triển khai sâu rộng đến BCH Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, toàn thể đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong chỉ đạo, Huyện ủy đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị để đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức, hiểu rõ bản chất nhiệm vụ và công tác tư tưởng, từ đó xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, tự giác học tập nâng cao trình độ mọi mặt, kiên định trước những diễn biến phức tạp của tình hình, đồng thời nêu gương nói đi đôi với làm trước quần chúng nhân dân.

Nhờ quan tâm công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, kết quả về thực hiện công tác tư tưởng ở Đảng bộ huyện Lập Thạch những năm qua đã có bước chuyển tích cực. 100% các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nếp sống văn hóa mới, giúp nhau xóa đối giảm nghèo, hạn chế thấp nhất những mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ gia đình, trong nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu tạo nên sức mạnh là động lực quan trọng trong phát triển KT-XH, từng bước thực hiện đưa mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Hiện nay, toàn Đảng bộ đang huy động sức mạnh toàn dân chung sức thục hiện theo Nghị quyết T.Ư4 về xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả cuộc vận “động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chỉ thị 27 của Bộ chính trị, Chỉ thị 11 của Tỉnh ủy về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống, không uống rượu, hút thuốc lá trong giờ làm việc và nơi công sở; đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động xuất bản, báo chí, văn hóa văn nghệ,ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hiệu lực quản lý của Nhà nước, vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên; phát huy tốt vai trò các tổ chức MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công tác tư tưởng…

Để thực hiện tốt công tác tư tưởng trong những năm tới, Huyện ủy Lập Thạch đã đề ra mội số giải pháp tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới nội dung, phương thức công tác chính trị, tư tưởng. Lấy công tác chính trị tư tưởng là nội dung hàng đầu trong sinh hoạt chi bộ, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng và cách thức nắm bắt tư tưởng tăng cường giáo dục truyền thống; có biện pháp chống chiến lược “diễn biến hòa bình"; Giải quyết kịp thời, nghiêm minh đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề tư tưởng ngay từ khi mới phát sinh và từ cấp chi bộ; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền gắn với định hướng thông tin và dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong công tác chính trị tư tưởng Huyện ủy coi trọng thực hiện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư4 về tự phê bình và phê bình làm nền tảng, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác chính trị tư tưởng được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác, có kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ; gắn với thực hiện nội quy, quy định của cơ quan và quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa cán bộ với đảng viên và quần chúng nhân dân, tập trung giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cơ quan, đơn vị địa phương. Biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt và xử lý nghiêm minh những biểu hiện tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả công tác tư tưởng là tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm, quan tâm củng cố, xây dựng tinh thần đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo công khai minh bạch các lĩnh vực công tác theo quy định. Khen thưởng kịp thời mỗi cá nhân, tổ chức trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng góp phần ổn định tình hình chính trị, đảm bảo nền quốc phòng, giữ vững TTATXH nhằm phát triển KT-XH trên địa bàn huyện ngày càng tăng trưởng, bền vững.

Thủy Chung


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: