Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
Ủy ban MTTQ các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Những năm qua, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dânMTTQ các cấp trên địa bàn đã cùng các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dânvận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với đặc thù: 100% cấp ủy cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên; trên 95% Bí thư là Thủ trưởng cơ quan, trong đó, nhiều đồng chí là Tỉnh ủy viên; 100% cơ quan của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối là cấp tỉnh, nên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có điều kiện tiếp cận và nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. 

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Sông Lô làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chi bộ Cục Thống kê đã nghiêm túc kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết và Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và của Tổng cục Thống kê.

Trong những năm qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn cố gắng phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của khối, của ngành, của địa phương và nhiều năm được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ TSVM và TSVM tiêu biểu.

Đảng bộ Prime Group là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và đến ngày 10/4/2013, là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có trên 180 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc đóng trên địa bàn 6 tỉnh trong cả nước.

Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Tam Dương có 10 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự, với 190 đảng viên. Đảng bộ xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trước hết phải có sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ.

Giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh (TSVM) liên tục từ năm 2007 đến nay, trong đó có nhiều năm đạt TSVM tiêu biểu, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Đảng bộ xã Đạo Tú (Tam Dương)

Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc:  Lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Đảng bộ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, hiện có 210 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh thuận lợi, Đảng bộ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. 

Trong câu chuyện với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Pháp những ngày đầu năm Ất Mùi, tôi vẫn còn nhớ, anh nói, câu slogan của công ty anh cũng chính là bí quyết thành công của Việt Pháp “Việt Pháp khắp nơi tin dùng”.