Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 18/5÷29/5/2022

Thứ Hai, 16/05/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

Cắt điện DCLF474-7E4.3/33 dự kiến mất điện từ 06:00÷09:30 ngày 19/5/2022 gồm các TBA: Trung Tâm 2, Vĩnh An.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Gia Khánh 10

 

6:30

 

15:30

 

18/5

 

Thay MBA từ 400 KVA xuống bằng MBA 250KVA 22/0,4kV, thay tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA

 

2

 

TBA CQT Thôn Giữa

 

6:30

 

15:30

 

18/5

 

Thay MBA từ 250 KVA lên MBA 400KVA 22/0,4kV, thay AB tổng tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA

 

3

 

TBA Bá Hiến 7

 

8:00

 

11:30

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ , xử lý rỉ dầu , vệ sinh CN và thí nghiệm định kỳ MBA

 

4

 

TBA Bê tông Phúc Thành

 

14:00

 

16:00

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ

 

5

 

TBA Công ty Anh Tâm

 

13:30

 

15:30

 

21/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ

 

6

 

TBA số 2 Công ty Kyungil Optics

 

15:30

 

18:00

 

21/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ

 

7

 

TBA Thiện Kế 5

 

6:30

 

15:30

 

25/5

 

Thay MBA từ 400 KVA lên bằng MBA 560KVA 22/0,4kV, thay tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA

 

8

 

TBA Đồng Mạ Hóc Áng

 

6:30

 

15:30

 

26/5

 

Thay MBA từ 320 KVA lên MBA 400KVA 22/0,4kV, thay AB tổng tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA

 

9

 

TBA Thiện kế 7

 

6:30

 

15:30

 

26/5

 

Thay MBA từ 400 KVA lên MBA 560KVA 22/0,4kV, thay tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA

 

10

 

TBA Đồng Lý 3

 

6:30

 

15:30

 

26/5

 

Thay MBA từ 400 KVA Xuống bằng MBA 250KVA 22/0,4kV, thay tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

Cắt điện MC372E25.3 dự kiến mất điện từ 06:30÷11:00 ngày 22/5/2022 gồm các TBA: Liên Hòa 8, Tử Du 2, 6, Gạch Quang Minh Khu CN Á Mỹ, Xã Bàn Giản và TBA Thuế Lập Thạch, Liên Hòa 1, 3, 7, Hạ Ích, Bì La, Viên Luận, Đồng Ích 1, 6, 7, 8, Bơm Tiêu Triệu Đề, TĐC Bì La, TĐC Hạ Ích, Đèn đường (01), Tử Du 1, 3, 4, Hera.

Cắt điện MC371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:30÷13:00 ngày 23/5/2022 gồm các TBA: Xã Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Quang Sơn và TBA Xuân Hòa 1, 2, 5, 7, Đồng Xuân 2, Phao Tràng, Bầu tỉnh, Vân Trục 5, Bắc Bình 4, 5, Ba Làng, CQT Xuân Hòa, Đồng Quyền, Phú Triền, Cấp 3 Triệu Thái, Đá Tân Trung, An Phú, Trung Thu, Tử Du 5.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Tử Du 1

 

6:30

 

14:30

 

22/5

 

Thay máy biến áp 250kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 320kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

2

 

TBA Liên Hòa 1

 

6:30

 

14:30

 

22/5

 

Thay máy biến áp 320kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 250kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm,thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

3

 

TBA Phú Cường

 

6:30

 

16:30

 

22/5

 

Thay máy biến áp 320kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 250kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm,thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

4

 

TBA Quang Sơn 2

 

6:30

 

14:30

 

23/5

 

Thay máy biến áp 180kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 320kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

5

 

TBA Tử Du 9

 

6:30

 

14:30

 

23/5

 

Thay máy biến áp 320kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 180kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

6

 

TBA Quang Sơn 3

 

6:30

 

17:00

 

23/5

 

Thay máy biến áp 400kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 560kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

7

 

TBA Tử Du 9

 

6:30

 

14:30

 

23/5

 

Thay máy biến áp 320kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 180kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

8

 

TBA Đại Thắng

 

7:45

 

10:30

 

24/5

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, VSCN TBA

 

9

 

TBA Tam Đa

 

6:30

 

16:30

 

28/5

 

Thay máy biến áp 400kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 560kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

10

 

TBA Đồng Soi

 

6:30

 

16:30

 

28/5

 

Thay máy biến áp 250kVA-22/0,4kV bằng máy biến áp 400kVA-22/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

11

 

TBA Tử Du 5

 

6:30

 

14:30

 

29/5

 

Thay máy biến áp 400kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 250kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

12

 

TBA Hợp Lý 4

 

6:30

 

14:30

 

29/5

 

Thay máy biến áp 250kVA-35/0,4kV bằng máy biến áp 400kVA-35/0,4kV và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA sau hoán chuyển

 

13

 

TBA Hợp Lý 2

 

7:30

 

9:30

 

29/5

 

Chuyển nấc MBA từ nấc 3 lên nấc 4

 

14

 

TBA Hợp Lý 5

 

9:30

 

11:30

 

29/5

 

Chuyển nấc MBA từ nấc 3 lên nấc 4

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

Cắt điện đ.d 474TCXH dự kiến mất điện từ 06:30÷16:00 ngày 19/5/2022 gồm các TBA: Xuân Hòa 5, Trung Tâm Thí Nghiệm, Tăng Áp, Xuân Hòa 1/10, Làng Quân Nhân, Phạm Văn Đồng, Xuân Hòa 9.

Cắt điện Đ/d lộ 477E25.1 dự kiến mất điện từ 06:30÷10:00 ngày 20/5/2022 gồm các TBA: Làng Mới, MTCN Xanh, SUJIN.

Cắt điện Đ/d 471TCPY dự kiến mất điện từ 06:00÷14:30 ngày 14/5/2022 gồm các TBA: Dốc Dinh 1.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Nhật Hằng T1

 

8:00

 

10:00

 

21/5

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

2

 

TBA Đầm Láng 1

 

10:00

 

12:00

 

21/5

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

3

 

TBA Tùng Chi

 

13:30

 

15:30

 

21/5

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

4

 

TBA Chi Cục Thuế

 

15:30

 

17:30

 

21/5

 

Thay định kỳ TI đầu cực, lắp hàng kẹp trung gian, xử lý tiếp xúc đầu cực và VSCN MBA

 

5

 

TBA TT GDQP

 

6:30

 

14:30

 

23/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

 

6

 

TBA Đại Phùng 1

 

8:00

 

10:00

 

24/5

 

Thay định kỳ TI, lắp hàng kẹp trung gian lộ phụ

 

7

 

TBA ĐHSP 2

 

10:00

 

12:00

 

24/5

 

Thay định kỳ TI, lắp hàng kẹp trung gian lộ phụ

 

8

 

TBA Pin XH

 

13:30

 

15:30

 

24/5

 

Thay định kỳ TI, lắp hàng kẹp trung gian lộ phụ

 

9

 

TBA Tăng Áp

 

15:30

 

17:30

 

24/5

 

Thay định kỳ TI, lắp hàng kẹp trung gian lộ phụ

 

10

 

TBA Xuân Hòa 10

 

6:30

 

15:30

 

25/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

 

11

 

TBA Việt Xô

 

6:30

 

14:30

 

26/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

 

12

 

TBA Phúc Thắng 3

 

6:30

 

15:30

 

27/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

 

13

 

TBA Xuân Mai 2

 

6:30

 

15:30

 

28/5

 

Hoán chuyển MBA và thiết bị đi kèm phục vụ chống quá tải

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

Cắt điện MC&DCL373-7E25.3/1A dự kiến mất điện từ 07:00÷09:30 ngày 21/5/2022 gồm các TBA: Đạo Tú 7, Đạo Tú 11, Đạo Tú 15, Hướng Đạo 1 , Hướng Đạo 2 , Hướng Đạo 5, Hướng Đạo 6 , Hướng Đạo 7, Kho vũ khí đạn , Hướng Đạo 9, Hướng Đạo 10, Hướng Đạo 11, Hướng Đạo 12, Hướng Đạo 16, Hướng Đạo 17, Dệt Len Phuc Hung, TBA Cty Truong Phat, TBA Minh Quang, TBA Tung Phat, TBA Sputnick, TBA HT-Com, Bê tông Việt Nhật, TBA Cty xây dựng 136.

Cắt điện TBA ATBA SY VINA dự kiến mất điện từ 07:30÷10:00 ngày 22/5/2022 nội dung Thay 01 bộ TI 800/5A đếm điện đầu cực MBA.

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

Cắt điện DCL471-7E25.4/203 dự kiến mất điện từ 06:00÷06:30 và 17:30÷18:00 ngày 18/5/2022 gồm các TBA: Xã Hợp Châu; Hồ Sơn.

Cắt điện MC471 E25.4/147 dự kiến mất điện từ 06:00÷18:30 ngày 18/5/2022 gồm các TBA: Hợp Châu 1; Hợp Thành; Nga Hoàng; Bảo Thắng; Tam Đảo Núi; Kim Long; Vườn quốc Gia Tam Đảo; Hồ Sơn 3.

Cắt điện DCL377-7 E4.3/2 TC Z95 dự kiến mất điện từ 06:00÷18:30 ngày 18/5/2022 gồm các TBA: Tam Đảo Núi; Kim Long; Vườn quốc Gia Tam Đảo; Hồ Sơn 3; Hợp Châu 6.

Cắt điện DCLF474-7 E25.4/52 dự kiến mất điện từ 08:00÷16:30 ngày 19/5/2022 gồm các TBA: Xã Minh Quang

Cắt điện DCLF 471-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷06:30 ngày 20/5/2022 gồm các TBA: Làng Hà - Hồ Sơn; Đồng Bùa - Tam Quan.

Cắt điện DCLF 471-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷10:30 ngày 20/5/2022 gồm các TBA: Hồ Sơn 5; 7.

Cắt điện DCLF 474-7E25.6/8 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:30 ngày 20/5/2022 gồm các TBA: Hoàng Hoa 3.

Cắt điện DCLF474-7E25.4/1 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:00 ngày 22/5/2022 gồm các TBA: Thị Trấn Hợp Châu

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA TT kỹ thuật truyền dẫn phát sóng T1

 

7:30

 

10:00

 

18/5

 

Kiểm tra TBA ,thay TI đầu cực định kỳ, lắp hàng kẹp TG,VSCN TBA

 

2

 

TBA Công ty Lạc Hồng

 

9:30

 

12:00

 

18/5

 

Kiểm tra TBA ,thay TI đầu cực định kỳ, thay dây mạch nhị thứ, VSCN TBA

 

3

 

TBA Sơn Đồng

 

13:30

 

15:00

 

18/5

 

Kiểm tra TBA ,thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp hàng kẹp TG,VSCN TBA

 

4

 

TBA Quan Đình

 

15:00

 

16:30

 

18/5

 

Kiểm tra TBA, thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp hàng kẹp TG, VSCN TBA

 

5

 

TBA Đại Đình 4

 

16:30

 

18:00

 

18/5

 

Kiểm tra TBA, thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp hàng kẹp TG, VSCN TBA

 

6

 

TBA Gạch AD T2

 

11:00

 

13:00

 

19/5

 

Kiểm tra TBA ,thay TI đầu cực định kỳ, lắp hàng kẹp TG

 

7

 

TBA Yên Dương 7

 

14:00

 

15:30

 

19/5

 

Kiểm tra TBA, thí nghiệm TI đầu cực định kỳ, lắp hàng kẹp TG, VSCN TBA

 

8

 

TBA Đạo Trù 3

 

7:00

 

10:00

 

19/5

 

Lắp thêm AB lộ 4 ,đấu nối cáp xuất tuyến mới vào lộ 4 tủ 400V, tách lèo tại cột 1.4 về phía 1.4/1.1, tách lèo và đấu nối đường dây kéo mới tại cột 1.4/1.2, thu hồi dây dẫn

 

9

 

TBA Đạo Trù 3

 

9:30

 

11:00

 

19/5

 

Thay móc ốp, lấy lại độ võng

 

10

 

TBA Bồ Lý 2

 

15:00

 

17:30

 

19/5

 

Thay móc ốp cột (1.3).1, lấy lại độ võng

 

11

 

TBA Hồ Sơn 5

 

10:00

 

13:30

 

20/5

 

Lắp thanh cái, cáp tổng , cáp xuất tuyến vào AB lộ, thí nghiệm MBA, VSCN, bịt lỗ chống chim chuột

 

12

 

TBA Hoàng Hoa 3

 

6:00

 

13:30

 

20/5

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm

 

13

 

TBA Minh Quang 1

 

6:00

 

13:30

 

21/5

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm ,thí nghiệm MBA, VSCN, Bịt lỗ chống chim chuột

 

14

 

TBA Đồng Lính

 

6:00

 

13:30

 

21/5

 

Táp lèo, nắn lại lèo vào DCL 431-3 Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA, VSCN, Bịt lỗ chống chim chuột

 

15

 

TBA Lán Than

 

6:00

 

11:00

 

22/5

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA, bịt lỗ chống chim chuột, VSCN

 

16

 

TBA Trung Tâm 5

 

6:00

 

13:30

 

22/5

 

Lắp thanh cái, cáp tổng , cáp xuất tuyến vào AB lộ , thí nghiệm MBA, VSCN, bịt lỗ chống chim chuột, thay hạt hút ẩm

 

17

 

TBA Trung Tâm 6

 

6:00

 

13:30

 

23/5

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm, VSCN, Bịt lỗ chống chim chuột

 

18

 

TBA Yên Dương 3

 

6:00

 

13:30

 

24/5

 

Tháo, lắp thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm, thí nghiệm MBA,VSCN, Bịt lỗ chống chim chuột

 

19

 

TBA Kiên Tràng

 

6:00

 

13:30

 

24/5

 

Tháo thanh cái, cáp tổng, MBA, tủ 400V và các thiết bị đi kèm để thay MBA

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

Cắt điện ĐD sau MC&DCL471-7E25.5/28 dự kiến mất điện từ 07:00÷11:30 ngày 26/5/2022 gồm các TBA: Lũng Ngoại 1,2, Lò Gạch 1,2, Hòa Loan 1, Bơm Cao Đại Lũng Hòa.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA công ty Hóa Mỹ Phẩm

 

7:00

 

9:30

 

19/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN

 

2

 

TBA Yên Lập 5

 

10:00

 

12:00

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN

 

3

 

TBA Yên Lập 6

 

13:30

 

15:30

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN

 

4

 

TBA Chân Hưng 5

 

15:30

 

17:30

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN

 

5

 

TBA Thổ Tang 11

 

7:00

 

9:30

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN TBA

 

6

 

TBA Hòa Loan 1

 

9:30

 

11:30

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN TBA

 

7

 

TBA Thượng Trưng 6

 

13:00

 

15:30

 

20/5

 

Thay TI đầu cực định kỳ, lắp cầu đấu trung gian công tơ, VSCN TBA

 

8

 

TBA Minh Châu 3

 

7:00

 

15:30

 

21/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm

 

9

 

TBA Tân Tiến 4

 

7:00

 

15:30

 

25/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm

 

10

 

TBA Phú Đa 4

 

7:00

 

15:30

 

27/5

 

Hoán chuyển MBA, AB tổng tủ PP400V, TI đo đếm và các thiết bị theo kèm

 

7. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Đống Đa 2

 

6:00

 

16:30

 

18/5

 

Tách lèo và thu dây lộ 3 từ (2.3).3 đến cột (1.3).3 TBA Đống Đa 2, Đấu lèo san tải

 

2

 

TBA An Định

 

6:00

 

17:30

 

18/5

 

Chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ côt cũ sang cột mới, đấu lèo san tải

 

3

 

TBA An Sơn 2

 

6:00

 

10:30

 

18/5

 

Tách lèo lộ 4 TBA An Sơn 2 tại cột 4.12. Đấu lèo san tải sang lộ 3 TBA An Định 1

 

4

 

TBA Xóm Bầu 6

 

7:10

 

15:30

 

20/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, thay dây chì 35KV

 

5

 

TBA Xóm Bầu 5

 

7:10

 

15:30

 

20/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy và thay các thiết bị đi kèm + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt

 

6

 

TBA Đông Đạo 1

 

7:10

 

15:30

 

21/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì 22KV

 

7

 

TBA Xuân Mai 1

 

7:10

 

16:30

 

21/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì 35KV

 

8

 

TBA Đầm Vạc 2

 

7:10

 

16:30

 

22/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì 22KV

 

9

 

TBA Khai Quang 4

 

7:10

 

16:30

 

23/5

 

Thực hiện thay MBA, tháo lắp thanh cái cực máy, thay tủ 400V, thay cáp tổng và các thiết bị đi kèm theo + thí nghiệm MBA sau khi lắp đặt, tháo lắp ống chì 35KV

 

10

 

TBA Vị Trù

 

7:00

 

17:00

 

24/5

 

Thay dây, chuyển cáp nguồn, hòm công tơ từ cột cũ sang cột mới

 

11

 

TBA Xóm Bầu 3

 

7:00

 

17:00

 

25/5

 

Kéo dây từ tủ 400V đến cột 1.10, và từ tủ 400V đến cột 2.10/1.2, đến cột 2.10 và đến cột 2.13, tách và đấu lèo tại cột 1.10 và cột 2.13

 

12

 

TBA Xóm Chám

 

7:00

 

12:00

 

26/5

 

Kéo dây lấy độ võng từ tủ 400V đến cột 2.6, và từ tủ 400V đến cột 4.13, tách và đấu lèo san tải tại cột 2.6 và cột 4.13

 

8. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

Cắt điện ĐZ 477E25.10 dự kiến mất điện từ 08:30÷11:00 ngày 18/5/2022 gồm các TBA: Thôn Chùa - xã Yên đồng - Yên lạc.

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA thôn Yên Lạc 4

 

6:30

 

13:30

 

19/5

 

Hoán chuyển MBA 400= 250 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

2

 

TBA thôn Yên lạc 5

 

6:30

 

13:30

 

19/5

 

Hoán chuyển MBA 250= 400 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

3

 

TBA Lũng Thượng

 

6:30

 

13:30

 

20/5

 

Hoán chuyển MBA 560= 400 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

4

 

TBA Yên đồng 3

 

6:30

 

13:30

 

20/5

 

Hoán chuyển MBA 400= 560 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

5

 

TBA Cẩm Trạch

 

6:30

 

13:30

 

20/5

 

Hoán chuyển MBA 320= 400 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

6

 

TBA Dân Trù

 

6:30

 

13:30

 

21/5

 

Hoán chuyển MBA 400= 320 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

7

 

TBA Nhật Tiến 2

 

6:30

 

13:30

 

22/5

 

Hoán chuyển MBA 400= 560 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

8

 

TBA Nho Lẻ 1

 

6:30

 

13:30

 

22/5

 

Hoán chuyển MBA 560= 400 kva 22/0,4kV kèm theo phụ kiện

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                                Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc                              

               Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: