Thông tin quảng cáo

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử cần lưu ý nội dung gì?

Thứ Năm, 12/05/2022

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Các hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022, trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Theo đó, Nghị định này quy định, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022. Các trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử, bao gồm:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn điện tử;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh;

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh, nếu có yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Ngoài ra, Thông tư 78/2021/TT-BTC cũng quy định, riêng đối với các hộ và cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (được quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ) theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng (được tính một lần kể từ ngày 01/7/2022 đối với hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động trước mốc thời gian này hoặc kể từ thời điểm đăng ký, sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 1/7/2022), đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Như vậy, các hộ và cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau thời gian tối đa 12 tháng được sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế, cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết về phương tiện điện tử, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình chuyển đổi của Cơ quan thuế.

Cơ quan Thuế khuyến khích các hộ, cá nhân kinh doanh đã đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC trước ngày 1/7/2022.

Cục Thuế Vĩnh Phúc

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: