Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 19-26/1/2022

Thứ Hai, 17/01/2022

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Đồng Quyền 2

 

 

7:30

 

 

9:30

 

 

19/1

 

 

Xử lý thấm dầu mặt MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

 

 

2

 

 

TBA Đình Chu 4

 

 

9:30

 

 

11:00

 

 

19/1

 

 

Thay dây dòng CSV, dây nối đất vỏ MBA, VSCN TBA,

 

 

3

 

 

TBA Triệu Đề 4

 

 

10:45

 

 

12:30

 

 

19/1

 

 

Xử lý thấm dầu ty sứ hạ thế, bổ xung dầu, VSCN TBA

 

 

4

 

 

TBA NN Triệu Đề

 

 

13:30

 

 

15:30

 

 

19/1

 

 

Xử lý thấm dầu ty sứ hạ thế, bổ xung dầu, VSCN TBA

 

 

5

 

 

TBA Triệu Đề 5

 

 

15:15

 

 

17:00

 

 

19/1

 

 

Thay dây dòng CSV, dây nối đất vỏ MBA, VSCN TBA

 

 

6

 

 

TBA Yên Mỹ

 

 

7:30

 

 

9:00

 

 

20/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

7

 

 

TBA Phú Thượng

 

 

9:00

 

 

11:00

 

 

20/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

8

 

 

TBA Tứ Yên 3

 

 

11:00

 

 

12:30

 

 

20/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

9

 

 

TBA UB Đức Bác

 

 

14:00

 

 

16:00

 

 

20/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

10

 

 

TBA UB Đồng Thịnh 3

 

 

7:00

 

 

9:00

 

 

21/1

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, xử lý rỉ dầu, Thay AB tổng 400V, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

11

 

 

TBA UB Đồng Thịnh 5

 

 

9:00

 

 

11:00

 

 

21/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

12

 

 

TBA UB Cao Phong 2

 

 

11:00

 

 

12:30

 

 

21/1

 

 

Thay hạt hút ẩm biến màu, xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

13

 

 

TBA UB Cao Phong 5

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

21/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

14

 

 

TBA UB Khoái Thọ

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

21/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

15

 

 

TBA Xuân Hòa 7

 

 

7:30

 

 

9:30

 

 

21/1

 

 

Xử lý thấm dầu mặt MBA, bổ xung dầu, thay hạt hút ẩm, VSCN TBA

 

 

16

 

 

TBA Xuân Hòa 5

 

 

9:15

 

 

11:00

 

 

21/1

 

 

Xử lý thấm dầu ty sứ hạ thế pha B, bổ xung dầu, VSCN TBA

 

 

17

 

 

TBA Cấp 3 Liễn Sơn

 

 

12:00

 

 

13:30

 

 

21/1

 

 

Xử lý thấm dầu mặt MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

 

 

18

 

 

TBA Thái Hòa 12

 

 

14:00

 

 

15:30

 

 

21/1

 

 

Xử lý thấm dầu mặt MBA, bổ xung dầu, VSCN TBA

 

 

19

 

 

TBA An Phú

 

 

15:30

 

 

17:00

 

 

21/1

 

 

Thay TI đầu cực định kỳ

 

 

20

 

 

TBA Trung Kiên

 

 

7:00

 

 

9:00

 

 

22/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

21

 

 

TBA Khu Len 2

 

 

9:00

 

 

11:00

 

 

22/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

22

 

 

TBA Dừa Lẽ

 

 

11:00

 

 

12:30

 

 

22/1

 

 

Nâng nấc phân áp từ nấc 3/5 lên nấc 4/5

 

 

23

 

 

TBA Lê Xoay

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

22/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ xung dầu MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

24

 

 

TBA Như Thụy 2

 

 

15:00

 

 

17:00

 

 

22/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực Thành phố Phúc Yên:

Cắt điện đ/d 478E25.1 dự kiến mất điện từ 07:00 - 13:00 ngày 22/1/2022 gồm các TBA: Bến xe 1, Bệnh viện Công Cộng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Phúc Yên T1+T2, tái định cư, Hoài Nam, Hải Quan, Kho Vận.

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Trưng Nhị

 

 

8:00

 

 

10:00

 

 

25/1

 

 

Thay AB tổng kém chất lượng, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

2

 

 

TBA Tuấn Tài

 

 

9:45

 

 

11:45

 

 

25/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

3

 

 

TBA Bãi Soi

 

 

14:00

 

 

16:00

 

 

25/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA, dây dòng CSV và trung tính MBA, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

4

 

 

TBA Nam Viêm 6

 

 

15:45

 

 

17:45

 

 

25/1

 

 

Xử lý rỉ dầu, bổ sung dầu MBA, thay hạt hút ẩm, vệ sinh công nghiệp TBA

 

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

Cắt điện đ/d 474E25.6 dự kiến mất điện từ 07:00-09:00 ngày 21/1/2022 gồm các TBA: Đạo Tú 10, xóm Cao 2, Long Trì, Điền Lương 1, Liên Bình, An Hòa 4, Bê tông Đạo Tú, Long Trì 3, Tam Dương 9, An Hòa 11, Đạo Tú 16.

Cắt điện TBA Long Trì 3 dự kiến mất điện từ 07:00-16:30 ngày 21/1/2022 nội dung dịch chuyển, tháo hạ, thu hồi TBA 250kVA-22/0,4kV cũ, lắp đặt về trạm biến áp Long Trì 3 mới xây dựng lộ 474 E25.6.

Cắt điện F474 -7 E25.6/153 dự kiến mất điện từ 14:00-16:30 ngày 21/1/2022 gồm các TBA: Đạo Tú 10, xóm cao 2, Long Trì, Điền Lương 1, Liên Bình, An Hòa 4, Bê tông Đạo Tú, Long Trì 3, Tam Dương 9, An Hòa 11, Đạo Tú 16.

Cắt điện DCL F371-7E25.6/1 dự kiến mất điện từ 07:30÷16:00 ngày 26/01/2022 gồm các TBA: Phú Vinh 2,3, Duy Phiên 12; Vân Hội 4, 11.

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Long trì

 

 

7:00

 

 

8:15

 

 

21/1

 

 

Thí ngiệm định kỳ MBA, lấy mẫu dầu MBA và đo R nối đất TBA

 

 

2

 

 

TBA Xóm Cao 2

 

 

7:50

 

 

9:00

 

 

21/1

 

 

Thí ngiệm định kỳ MBA, lấy mẫu dầu MBA và đo R nối đất TBA

 

 

3

 

 

TBA Điền Lương 1

 

 

14:00

 

 

15:30

 

 

21/1

 

 

Thí ngiệm định kỳ MBA, lấy mẫu dầu MBA và đo R nối đất TBA

 

 

4

 

 

TBA Liên Bình

 

 

15:10

 

 

16:30

 

 

21/1

 

 

Thí ngiệm định kỳ MBA, lấy mẫu dầu MBA và đo R nối đất TBA

 

 

5

 

 

TBA Đạo Tú 6

 

 

11:00

 

 

12:30

 

 

22/1

 

 

Thí ngiệm định kỳ MBA, lấy mẫu dầu MBA và đo R nối đất TBA

 

 

6

 

 

TBA Thanh Vân 7

 

 

13:30

 

 

15:00

 

 

22/1

 

 

Thí ngiệm định kỳ MBA, lấy mẫu dầu MBA và đo R nối đất TBA

 

 

7

 

 

TBA Thanh Vân 9

 

 

08:00

 

 

11:00

 

 

26/1

 

 

Thay cáp tổng tủ tụ bù, vệ sinh CN TBA

 

 

8

 

 

TBA Phú Vinh 2

 

 

7:30

 

 

9:30

 

 

26/1

 

 

Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.306 huyện Tam Dương

 

 

9

 

 

TBA Phú Vinh 2

 

 

9:15

 

 

15:30

 

 

26/1

 

 

Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.306 huyện Tam Dương

 

 

10

 

 

TBA Phú Vinh 3

 

 

7:30

 

 

16:00

 

 

26/1

 

 

Di chuyển đường điện phục vụ GPMB Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.306 huyện Tam Dương

 

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Thủ Độ

 

 

7:30

 

 

12:00

 

 

19/1

 

 

Thí nghiệm định kỳ TBA đo điện trở tiếp địa TBA,lấy mẫu dầu MBA

 

 

2

 

 

TBA Thủ Độ 1

 

 

13:00

 

 

17:00

 

 

19/1

 

 

Thay hộp chia dây

 

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

 

 

TT

 

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 

Thời gian

bắt đầu

 

 

Thời gian

kết thúc

 

 

Ngày

 

 

1

 

 

TBA Thanh Giã 1

 

 

7:40

 

 

10:30

 

 

20/1

 

 

Thực hiện lắp đặt xà lánh căng dây lấy độ võng lánh dây ra khỏi đất nhà dân

 

 

2

 

 

TBA Đông Đạo 3

 

 

7:30

 

 

9:30

 

 

20/1

 

 

Thực hiện xử lý tiếp xúc Pha O cực MBA và thay đế CSV pha B bị gẫy

 

 

3

 

 

TBA Hội Hợp 3

 

 

9:10

 

 

11:00

 

 

20/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA và bổ xung dầu MBA

 

 

4

 

 

TBA Hội Hợp 2

 

 

10:40

 

 

12:30

 

 

20/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu nấc phân áp MBA và bổ xung dầu MBA thay đầu cốt xuất tuyến lộ 3 tiếp xúc

 

 

5

 

 

TBA Bảo Quân T1

 

 

13:30

 

 

15:30

 

 

20/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu cực hạ thế MBA và bổ xung dầu MBA

 

 

6

 

 

TBA Khai Quang 2

 

 

15:10

 

 

17:10

 

 

20/1

 

 

Thực hiện thay dây tiếp địa cực MBA sang tủ 400V bị cắt trộm

 

 

7

 

 

TBA Xóm Bầu 4

 

 

7:30

 

 

12:30

 

 

21/1

 

 

Cắt điện thay sứ, FCO Tại TBA

 

 

8

 

 

TBA Xóm Bầu

 

 

9:30

 

 

12:30

 

 

21/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu Pha C cực MBA và bổ xung dầu MBA

 

 

9

 

 

TBA Tân Tiến

 

 

7:30

 

 

10:00

 

 

22/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu cực hạ thế MBA, bổ xung dầu MBA

 

 

10

 

 

TBA Cống Vuông

 

 

9:40

 

 

12:00

 

 

22/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu cực hạ thế MBA, bổ xung dầu MBA

 

 

11

 

 

TBA Vinh Thịnh 6

 

 

13:30

 

 

16:30

 

 

22/1

 

 

Thực hiện xử lý rỉ dầu cực hạ thế MBA, bổ xung dầu MBA

 

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                                          Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc                            

            Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: