Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian thu hồ sơ Tuyển dụng giáo viên tiểu học thành phố Phúc Yên năm 2020

Thứ Sáu, 10/04/2020

Căn cứ Công văn số 2538/UBND-TH1 ngày 08/04/2020 của UBND tỉnh về việc lùi thời gian tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020;

UBND thành phố Phúc Yên thông báo lùi thời gian thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 như sau:

Kéo dài thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển đến 17h00 ngày 29/4/2020 (kể cả tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu chính).

UBND thành phố Phúc Yên trân trọng thông báo./.

 

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

       CHỦ TỊCH


   Phan Tiến Dũng

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: