Thông tin quảng cáo

THÔNG BÁO (Lần thứ ba)

Thứ Sáu, 28/02/2020

 

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG HẢI VIỆT NAM

越南唐海有限公司

MSDN: 2500258106

企业代码:2500258106

KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

越南,永福省,平川县,道德社,平川工业区

-------------------

Số编号: 03 /TB-HĐTV

Vĩnh Phúc, ngày 27 tháng 02 năm 2020

永福于2020年02月27日

THÔNG BÁO (Lần thứ ba)

Họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam

通知(第三次)

越南唐海有限公司成员理事会会议

 

Kính gửi:

敬致

 

- Ông WANG, PO TAI

:WANG PO TAI先生

 

Nơi ĐKHKTT:

常驻户口登记地址:

 

- Số 5, Hẻm 2, Ngõ 104, Đường Ninh Hạ, Khu Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

台湾,台北市,大同区,宁夏路,104胡同,2小胡同,5号

 

Nơi làm việc:

工作地点

 

- Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam, KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

越南,永福省,平川县,道德社,平川工业区,越南唐海有限公司

Ngày 21/02/2020 Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam đã gửi thông báo (lần thứ hai) mời Ông WANG, PO TAI là thành viên Công ty tham dự cuộc họp HĐTV vào ngày 27/02/2020, tuy nhiên đến 16 giờ 00 phút ngày 27/02/2020 ông Ông WANG, PO TAI không có mặt để dự họp nên cuộc họp không tiến hành được.

2020年02月21日、越南唐海有限公司成员理事会已将邀请通知书(第二次)发给作为公司成员的WANG, PO TAI先生于2020年02月27日参加成员理事会、但是到2020年02月27日WANG, PO TAI先生又缺席、所以本会议不能进行。

Nay căn cứ Luật doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam tiếp tục thông báo (lần thứ ba) mời thành viên Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam có thông tin sau:

现依据企业法、越南唐海有限公司成员理事会继续通报(第三次)邀请越南唐海有限公司的成员,信息如下:

 

Họ và tên

姓名

 

-WANG, PO TAI

 

Nơi ĐKHKTT:

常驻户口登记地址

 

- Số 5, Hẻm 2, Ngõ 104, Đường Ninh Hạ, Khu Đại Đồng, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

台湾,台北市,大同区,宁夏路,104胡同,2小胡同,5号

 

Địa chỉ thường trú:

常驻地址

 

- Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam, KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

越南,永福省,平川县,道德社,平川工业区,越南唐海有限公司

 

Quốc tịch:

国籍

 

Trung Quốc(Đài Loan)

中国(台湾)

 

Số hộ chiếu:

护照号

 

302678119

 

Số điện thoại

电话号

 

(84)2112212689

 

Địa chỉ E-mail

邮箱地址

 

cashwang@duonghaivietnam.com

 

Tư cách:

资质

 

- Thành viên Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam (sở hữu 1,2% Vốn điều lệ Công ty).

越南唐海有限公司成员(持有公司1.2%的注册资本)

Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên của Công ty với chi tiết cụ thể như sau:

参与公司成员理事会会议,具体内容如下:

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 04 tháng 03 năm 2020,

时间:2020年03月04日上午09点00分钟

Địa điểm: Văn phòng Luật sư số 1 Vĩnh Phúc, số 32A, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

地点:越南,永福省,永福市,联保坊,阮廌,32A号, 永福1号律师办事处。

Điện thoại liên hệ: Ms Nhung 0988150888.

联系电话:阿绒 0988150888

Chương trình và các vấn đề thảo luận tại cuộc họp: Cử người đại diện theo pháp luật tạm thời của Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam và bàn các nội dung quan trọng khác.

会议内容与讨论问题:指定越南唐海有限公司的临时法定代表者并探讨其他重要内容。

Lý do原因::

a) Ngày 17/6/2019 Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 cho Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam công nhận ông CHEN, CHING FU là người đại diện theo pháp luật. Ngày 11/7/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 03/2019/QĐ-BPKCTT “tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính” đối với Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Vĩnh Phúc cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/6/2019.

2019年6月17日,永福省经营登记处已向越南唐海有限公司颁发第9次更改的企业登记认证书,承认CHEN CHING FU先生为法定代表者,2019年7月11日,永福省人民法院对永福省经营登记处于2019年6月17日颁发第九次变更的企业登记认证书已颁发适用03/2019/ QĐ-BPKCTT号的 “临时紧急措施”决定。

Để điều hành các hoạt động của Công ty trong thời gian Tòa án giải quyết vụ án hành chính liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đường Hải Việt Nam sẽ quyết định cử người đại diện theo pháp luật tạm thời để điều hành công ty.

为了在法院解决第九次变更的企业登记认证书相关的行政案件期间内,能够执行公司的各活动,越南唐海有限公司的成员理事会将决定指定临时法定代表者以便执行公司。

b) Bàn biện pháp quản lý tài sản của công ty.

探讨公司的资产管理措施

Tài liệu gửi kèm: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

提交的附件:永福省法院继续解决行政案件的决定。

Đây là thông báo lần thứ 3, đề nghị ông WANG, PO TAI có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

这是第三次的通知,请WANG, PO TAI先生准时到来上述地点。

Nếu ông WANG, PO TAI vắng mặt, Hội đồng thành viên vẫn mở cuộc họp và quyết định theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam và Điều lệ công ty./.

若WANG, PO TAI先生缺席,成员理事会会继续开会并按照越南企业法和公司条例的规定进行决定。

Nơi nhận:

收件处:

- Như ­KG;

- 如敬致

- Lưu VP.

- 办公室存档

TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch HĐTV­

成员理事会代表

成员理事会

CHIU SHIH CHEN

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: