Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 03/03÷13/3/2021

Thứ Sáu, 26/02/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

Lộ ACD TBA CQT Tam Hà

 

8:20

 

12:30

 

03/03

 

Cân đảo pha; Tháo lèo dây dẫn cũ lộ D

 

2

 

TBA Xóm Giữa

 

8:00

 

10:00

 

06/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

3

 

TBA Sư 304B

 

10:00

 

12:00

 

06/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

4

 

TBA Trung Đoàn 24

 

13:30

 

15:30

 

06/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

5

 

TBA Chùa Tiếng

 

15:30

 

17:30

 

06/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

6

 

TBA Hương Sơn 5

 

8:00

 

10:00

 

08/03

 

Thay công tơ, TI đầu cực định kỳ

 

7

 

TBA Hương Sơn 3

 

10:00

 

12:00

 

08/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

8

 

TBA Hương Sơn 1

 

13:30

 

15:30

 

08/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

9

 

TBA Cầu Thiện Kế

 

15:30

 

17:30

 

08/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

10

 

TBA Thiện Kế 1

 

8:00

 

10:00

 

09/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ, thay AB tổng tủ tụ bù CSPK 400V

 

11

 

TBA Thiện Kế 7

 

10:00

 

12:00

 

09/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

12

 

TBA TĐC Thiện Kế

 

13:30

 

15:30

 

09/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

13

 

TBA TĐC Đường 310

 

15:30

 

17:30

 

09/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ, thay AB tổng tủ tụ bù CSPK 400V

 

14

 

TBA Thiện Kế 2

 

8:30

 

10:00

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

15

 

TBA Thiện Kế 6

 

10:00

 

12:00

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

16

 

TBA CS số 3

 

13:30

 

15:30

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

17

 

TBA Trung Màu

 

15:30

 

17:30

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

18

 

TBA Vĩnh Đồng RII

 

8:30

 

10:00

 

11/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ, thay AB tổng tủ tụ bù CSPK 400V

 

19

 

TBA Trung Mỹ 2

 

10:00

 

12:00

 

11/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

20

 

TBA Đông Thành

 

13:30

 

15:00

 

11/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

21

 

TBA Ba Gò

 

15:00

 

17:00

 

11/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

22

 

TBA Sơn Lôi 1

 

8:30

 

12:30

 

11/03

 

Thay tủ tụ bù CSPK 400V

 

23

 

TBA CQT Đình Tiên

 

13:30

 

17:30

 

11/03

 

Thay tủ tụ bù CSPK 400V

 

24

 

TBA Thanh Lãng 2

 

8:30

 

12:30

 

11/03

 

Thay tủ tụ bù CSPK 400V

 

25

 

TBA CQT Thanh Lãng

 

13:30

 

17:30

 

11/03

 

Thay tủ tụ bù CSPK 400V

 

26

 

TBA Trung Mỹ 1

 

8:30

 

10:00

 

12/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

27

 

TBA Đồng Giang

 

10:00

 

12:00

 

12/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

28

 

TBA Trung Mỹ 4

 

13:30

 

15:00

 

12/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

29

 

TBA Đập Thanh lanh

 

15:00

 

17:00

 

12/03

 

Thay công tơ đầu cực định kỳ

 

30

 

TBA Thiên Kế 9

 

8:20

 

12:30

 

12/03

 

Thay tủ PP 400V cũ kém chất lượng

 

31

 

TBA Xóm Trại 2

 

13:30

 

17:30

 

12/03

 

Thay tủ PP 400V cũ kém chất lượng

 

32

 

TBA Thanh Lãng 9

 

8:00

 

12:30

 

13/03

 

Đấu nối san tải chuyển đường dây cũ sang đường dây mới

 

33

 

TBA Làng Nghề Thanh Lãng

 

13:00

 

17:30

 

13/03

 

Đấu nối san tải chuyển đường dây cũ sang đường dây mới

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Bệnh Viện Công Cộng

 

8:00

 

9:30

 

03/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

2

 

TBA K74-1

 

9:30

 

11:00

 

03/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

3

 

Lộ 1 TBA Thanh Tước 2

 

11:00

 

12:30

 

03/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

4

 

Lộ 4 TBA Thanh Tước 2

 

13:00

 

14:30

 

03/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

5

 

Lộ 2 TBA Phú Thứ 2

 

14:30

 

17:00

 

03/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

6

 

Lộ B TBA CQT Ngọc Thanh

 

8:00

 

11:00

 

04/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

7

 

Lộ A, lộ B TBA Xuân Hòa 13

 

11:00

 

12:30

 

04/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

8

 

Lộ D, lộ E TBA Xuân Hòa 3

 

13:00

 

15:30

 

04/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

9

 

Lộ A, lộ C TBA Xuân Mỹ

 

15:30

 

17:00

 

04/03

 

Thay khóa hãm bị vỡ trên ĐD 0,4kV

 

10

 

TBA TTTN Đại Học Sư Phạm 2

 

8:00

 

9:30

 

06/03

 

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

11

 

TBA Khu B Đại Học Sư Phạm 2

 

9:30

 

11:30

 

06/03

 

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

12

 

TBA TT Giáo Dục Quốc Phòng

 

13:00

 

15:00

 

06/03

 

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

13

 

TBA TT Hành Chính

 

13:00

 

15:00

 

06/03

 

Thay định kỳ công tơ đầu cực, xử lý tiếp xúc đầu cực & VSCN MBA

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Dương:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Hợp Thịnh 4

 

8:00

 

10:00

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kì; Kiểm tra HTĐĐ đầu cực tại hòm công tơ, TI

 

2

 

TBA Hợp Thịnh 5

 

10:00

 

12:30

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kì

 

3

 

TBA Tân Thịnh

 

13:00

 

14:30

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kì; Kiểm tra HTĐĐ đầu cực tại hòm công tơ, TI

 

4

 

TBA Lê Lợi

 

14:30

 

16:30

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kì; Kiểm tra HTĐĐ đầu cực tại hòm công tơ, TI

 

5

 

TBA Ngô Việt

 

8:00

 

11:30

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kì; Kiểm tra HTĐĐ đầu cực tại hòm công tơ, TI

 

6

 

TBA UBND xã Hợp Thịnh

 

14:00

 

16:00

 

10/03

 

Thay công tơ đầu cực định kì; Kiểm tra HTĐĐ đầu cực tại hòm công tơ, TI

 

7

 

TBA Đạo Tú 6

 

14:00

 

16:30

 

11/03

 

Xử lí rỉ dầu chân sứ cao thế pha B và nấc phân áp MBA

 

8

 

TBA Hướng Đạo 5

 

10:15

 

12:30

 

11/03

 

Xử lí rỉ dầu chân sứ cao thế pha B và nấc phân áp MBA

 

9

 

TBA Hướng Đạo 3

 

8:00

 

10:30

 

11/03

 

Xử lí rỉ dầu chân sứ cao thế pha B và nấc phân áp MBA

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Tam Đảo:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Ninh Hà 2

 

8:00

 

9:30

 

04/03

 

Thay công tơ đầu cực TBA

 

2

 

TBA Mưu Duệ 5

 

9:30

 

11:00

 

04/03

 

Thay công tơ đầu cực TBA

 

3

 

TBA Chiếu Sáng Huyện Lỵ TĐ

 

11:00

 

12:30

 

04/03

 

Thay công tơ đầu cực TBA

 

4

 

TBA Minh Quang 1

 

13:30

 

15:00

 

04/03

 

Thí nghiệm TI đầu cực TBA

 

5

 

TBA Minh Quang 2

 

8:00

 

9:30

 

04/03

 

Thí nghiệm TI đầu cực TBA

 

6

 

TBA Minh Quang 2 Re 2

 

9:30

 

11:00

 

04/03

 

Thí nghiệm TI đầu cực TBA

 

7

 

TBA Cầu Tre

 

11:00

 

12:30

 

04/03

 

Thí nghiệm TI đầu cực TBA

 

8

 

TBA Hợp Châu 2

 

13:30

 

15:00

 

04/03

 

Thí nghiệm TI đầu cực TBA

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA T3DC2

 

7:30

 

12:00

 

03/03

 

Đấu nối cáp xuất tuyến mới vào AB

 

2

 

TBA Cty TNHH Partron Vina T1-X2

 

7:30

 

10:00

 

07/03

 

Thay công tơ đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

 

3

 

TBA Cty TNHH Partron Vina T2-X2

 

9:30

 

11:00

 

07/03

 

Thay công tơ đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

 

4

 

TBA Cty TNHH Partron Vina T3-X1

 

10:30

 

12:30

 

07/03

 

Thay TI đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

 

5

 

TBA Khu nhà ở hỗn hợp KQ

 

13:00

 

15:00

 

07/03

 

Thay công tơ đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

 

6

 

TBA Cty TNHH DKT

 

7:30

 

10:30

 

07/03

 

Thay công tơ, TI đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

 

7

 

TBA Cty TNHH DKT (T2)

 

10:00

 

12:00

 

07/03

 

Thay công tơ, TI đầu cực và kiểm tra hệ thống đo đếm

 

6. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Cắt ĐD sau DCLF373-7E4.3/21 dự kiến mất điện từ 07:30÷11:00 ngày 03/03/2021 gồm các TBA: Cốc Lâm, Đại Nội, Cung Thượng xã Bình Định; Đài dẫn bay Vĩnh Phúc xã Đồng Cương.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

 

                                                                                   Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc

                                                                                  Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng


 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: