Thông tin quảng cáo

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Thứ Năm, 30/11/2017

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC

    BAN DÂN VẬN

Phiếu đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211 3841 347; Fax: 0211 3841 347.

2. Tên dự án (ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư): In cuốn "Cẩm nang thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở".

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu (ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt): 142-QĐ/BDVTU ngày 23/11/2017 của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

4. Chủ đầu tư: Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

5. Tổng mức đầu tư (ghi theo quyết định đầu tư/giấy phép đầu tư): 122.500.000 đ (Một trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

 

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

 

Hình thức lực chọn nhà thầu

 

Thời gian lựa chọn nhà thầu

 

Hình thức hợp đồng

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

1

 

In tờ gấp" Nhận biết về một số Đạo lạ hoạt động trái quy định Pháp luật và Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc".

 

111.500.000

 

Ngân sách nhà nước

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

 

Tháng 11 và 12/2017

 

Trọn gói

 

10 ngày

 

Tổng giá của gói thầu

 

111.500.000

 

 

 

 

 

 

KT TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn BảyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: