Thời Sự » Góp ý kiến vào dự thảo

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)

Thứ Năm, 27/08/2015
Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 7/11/2006 và Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tổ chức "Cuộc vận động" và "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả bước đầu; góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc "làm theo" cần được khắc phục là:

- Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung, yêu cầu của chỉ thị đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc thực hiện NQ TW4 (khóa XI). Do vậy, việc thực hiện Chỉ thị chưa quyết liệt, chưa sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm, không ít tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai chưa nghiêm túc, có biểu hiện hình thức, chưa tạo được chiều sâu và sức lan tỏa. Những tấm gương tiêu biểu "làm theo" chưa nhiều. Công tác tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các điển hình còn hạn chế.

- Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu ở một số nơi chưa tốt. Việc nêu gương của cán bộ chủ chốt là cực kỳ quan trọng, là khâu then chốt nhất ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là đối tượng quan trọng nhất phải thực hiện "làm theo", một bộ phận thiếu gương mẫu, chưa thật sự trách nhiệm, mẫn cán trong quá trình thực thi công vụ. Chỉ số hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa cao, vẫn còn tình trạng quan liêu, vô cảm, sách nhiễu hoặc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới, của người đứng đầu với cán bộ, nhân viên chưa thường xuyên, thậm chí còn có biểu hiện buông lỏng, nể nang, thiếu kiên quyết.

Để khắc phục tình trạng trên, những năm tới vẫn cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài và là một trong những giải pháp quan trọng nhất để tiếp tục thực hiện NQ TW4 (khóa XI). Đồng thời, cần quan tâm một số cần thiết sau:

1. Cùng với việc tiếp tục tuyên truyền, học tập, giáo dục, nâng cao nhận thức là việc làm cần thiết. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là "làm theo" phải thật sự tự giác, gương mẫu của mỗi người. Trước hết là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch, chương trình và mục tiêu thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI), các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt và những điều đảng viên không được làm…

2. Một trong những giải pháp đã và đang thực hiện nhiều năm qua, tới đây cần tiếp tục làm tốt đó là biểu dương kịp thời những gương "Người tốt, việc tốt", những tập thể điển hình vẫn được coi là giải pháp quan trọng và hiệu quả nhất.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên với cấp ủy cấp dưới, thủ trưởng cơ quan đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; cấp trên đánh giá cấp dưới; người đứng đầu đánh giá những người thuộc quyền quản lý. Quy định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức, cá nhân để làm căn cứ kiểm tra, giám sát, phân loại, đánh giá đảng viên, cán bộ, công chức viên chức. Phát hiện kịp thời những vướng mắc, bất cập để điều chỉnh hướng dẫn thực hiện cho phù hợp.

4. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch những vấn đề đảng viên, quần chúng quan tâm. Phê bình, nhắc nhở hoặc xử lý kỷ luật đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đào Phi Long

(Chuyên viên cao cấp, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác: