Tham gia góp ý “Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”
Thứ Ba, 10/11/2020   trong mục Thời Sự

Nhân dân ta rất phấn khởi được tham gia góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .

LTS: Thực hiện Công văn số 2266 ngày 17/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ số báo này, Báo Vĩnh Phúc mở chuyên mục Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng bộ tỉnh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của tỉnh đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/9 đến hết ngày 30/9/2020.