Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Phong, huyện Sông Lô Khổng Gia Long: Tăng trưởng kinh tế gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
Thứ Năm, 21/01/2021   trong mục Thời Sự

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng trước những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được trong phát triển KT - XH năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương Kiều Minh Thuận: Nâng cao ý thức và tinh thần thượng tôn pháp luật của người dân

Năm 2020 nói riêng và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nói chung đã có rất nhiều thành tựu và dấu ấn đáng nhớ, đáng tự hào.


1.587 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên.


Nhân dân ta rất phấn khởi được tham gia góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .

LTS: Thực hiện Công văn số 2266 ngày 17/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ số báo này, Báo Vĩnh Phúc mở chuyên mục Góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng bộ tỉnh trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của tỉnh đến năm 2025, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 17/9 đến hết ngày 30/9/2020.TIN NỔI BẬT