Thời Sự

Tam Dương nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Thứ Tư, 29/06/2022

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về cải cách hành chính (CCHC); tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số gắn với thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra công vụ…huyện Tam Dương quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong CCHC trên địa bàn.

Người dân được tạo mọi điều kiện thuận lợi khi thực hiện các TTHC tại Công an huyện Tam Dương.

Với mục tiêu triển khai CCHC hiệu quả, đồng bộ, có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, ngay từ đầu năm, huyện Tam Dương đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về CCHC với 65 nhiệm vụ chính được triển khai xây dựng và thực hiện trong năm 2022 trên 7 lĩnh vực CCHC nhà nước.

Trong đó, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng chất lượng giải quyết các TTHC trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các TTHC.

Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, thực hiện CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hằng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác bình xét thi đua, khen thưởng.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nội dung phong phú, phù hợp với mỗi đối tượng, khu vực; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền.

Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC. Tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ cũng như khi tiếp xúc làm việc với nhân dân.

Huyện thực hiện rà soát, đơn giải hóa TTHC, công khai TTHC theo quy định; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và cấp xã trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành đảm bảo kết nối liên thông trong trao đổi văn bản điện tử giữa tất cả các cấp chính quyền và trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính các cấp trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị trực tuyến đã từng bước giảm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, huyện tập trung đổi mới, cải tiến phương thức làm việc; thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý nhà nước; các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường đối thoại giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp; kịp thời tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến thực hiện quy định hành chính nhằm hỗ trợ, nâng cao chất lượng và giám sát việc giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác CCHC gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ nhằm công khai, minh bạch; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đến nay, công tác CCHC trên địa bàn huyện Tam Dương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên 60% các nhiệm vụ CCHC trong năm 2022 đã và đang được triển khai có hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2022, bộ phận phần mềm một cửa dùng chung đã tiếp nhận trên 8.400 yêu cầu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã. Trong đó, gần 99,7% tổng số hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

TTHC trên hầu hết các lĩnh vực đều được rà soát, sửa đổi, ban hành mới theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho người dân.

Những TTHC phức tạp, gây phiền hà dần được loại bỏ, bước đầu tạo lập lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động phục vụ của các cơ quan công quyền.

Bài, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: