Thời Sự

Thông báo Về việc tiếp tục đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Sơn La, Hòa Bình

Thứ Tư, 15/06/2022

Kính gửi: Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện: Sông Lô, Lập Thạch, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc.

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-PCTT hồi 14h00 ngày 15/6/2022 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc hồ Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ năm vào hồi 20h00 ngày 15/6/2022.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản khi hồ xả lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện:

1.Tiếp tục thực hiện nội dung Văn bản số 43/PCTT-VPTT ngày 11/6/2022 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Sơn La và Hòa Bình, trong đó đặc biệt lưu ý mực nước hạ du hồ Hòa Bình sẽ tăng nhanh.

2. Báo cáo kịp thời mọi diễn biến về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (qua văn phòng thường trực) theo số điện thoại: 3.862.518, Fax: 3.861.721, địa chỉ Email: pclbvp@,gmail.com.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đên nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện triển khai thực hiện.

                                                                                                 

                 TUQ.TRƯỞNG BAN

               CHÁNH VĂN PHÒNG                   


                      Nguyễn Đại Nghĩa


 


 


 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: