Thời Sự

Huyện ủy Tam Dương: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Thứ Tư, 25/05/2022

Ngày 25/5, Huyện ủy Tam Dương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến với 13 điểm cầu các xã, thị trấn. Đồng chí Ngô Chí Tuệ, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Chí Tuệ trực tiếp truyền đạt tại hội nghị trực tuyến của Huyện ủy Tam Dương. Ảnh: Trường Khanh

Tại điểm cầu Huyện ủy và 13 điểm cầu cơ sở, các đại biểu và gần 5.000 đảng viên trong Đảng bộ huyện được học tập, quán triệt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những nội dung cơ bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; nội dung cơ bản của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị này nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu.

Đồng thời, giúp cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong huyện chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Sau hội nghị học tập, quán triệt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong huyện tổ chức thường xuyên, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Người đứng đầu các cấp chịu trách nhiệm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Tạo bước chuyển biến sâu sắc, rộng rãi trong nhận thức và hành động, khắc phục bệnh hình thức; quá trình thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị gương mẫu thực hiện trước.

Qua đó, thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận; chỉ thị; nghị quyết của Đảng.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: