Thời Sự

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 04/05/2022

Hình thức tuyên truyền miệng là kênh thông tin quan trọng, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tam Dương luôn chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) các cấp đảm bảo đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Từng bước đáp ứng tốt hơn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ báo cáo viên huyện Tam Dương chủ động nghiên cứu tài liệu, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Ảnh: Trường Khanh

Với phương châm hướng về cơ sở, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của BTV Huyện ủy, chủ động làm tốt công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ BCV, TTV với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đội ngũ BCV, TTV các cấp thường xuyên được xây dựng, kiện toàn và tổ chức chặt chẽ từ cấp huyện tới cơ sở với tổng số 35 BCV, TTV, 22 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và 65 TTV cơ sở, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nội dung, phương thức hoạt động BCV, TTV không ngừng được đổi mới nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ BCV, TTV các cấp có phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng, luôn nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín, năng lực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện đảm bảo theo đúng định hướng chính trị của Đảng; nội dung thông tin được truyền tải đầy đủ, chính xác, bảo đảm tính thời sự; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nội dung tuyên truyền miệng được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, tập trung vào các vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; công tác đấu tranh phòng, chống với các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội...

Hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ BCV, TTV trên địa bàn huyện Tam Dương đã phát huy được hiệu quả trong việc truyền tải kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Đội ngũ BCV, TTV luôn bám sát cơ sở, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác tuyên truyền của Đảng, trực tiếp là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Những vấn đề được nhân dân quan tâm, tình hình an ninh chính trị, những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… thường xuyên được đội ngũ BCV, TTV chủ động nắm bắt, từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các giải pháp nhằm khắc phục, giải quyết không để xảy ra “điểm nóng” ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Dương Vương Thị Thanh Tâm cho biết: Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động BCV, TTV gắn với nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu với BTV Huyện ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền đảm bảo tính định hướng, phong phú, thiết thực, hiệu quả...

Tăng cường phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền miệng nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, TTV các cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao...

Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Ngô Tuấn Anh

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: