Thời Sự

Hiện đại hóa nền hành chính gắn với chuyển đổi số ở huyện Tam Đảo

Thứ Ba, 19/04/2022

Hiện đại hóa nền hành chính gắn với chuyển đổi số được huyện Tam Đảo xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá nhằm tạo “đòn bẩy” phát triển KT-XH. Huyện đã tăng cường kỷ cương hành chính, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chính quyền điện tử với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cán bộ bộ phận "một cửa" huyện Tam Đảo hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Để đẩy mạnh CCHC gắn với chuyển đổi số, huyện Tam Đảo bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và Trung ương, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số.

UBND huyện bố trí cán bộ công chức trực tại bộ phận một cửa theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tập huấn kiến thức, kỹ năng, văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ CCVC, xây dựng hình ảnh người cán bộ hòa nhã, trách nhiệm, tuyệt đối không gây phiền hà với tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC.

Huyện tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc chuyên môn, CCHC. Hiện nay, các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn và 100% cán bộ CCVC trên địa bàn sử dụng thư điện tử cá nhân, ứng dụng CNTT trong điều hành, xử lý công việc; vận hành và sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản, điều hành, sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử.

Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết TTHC thực hiện trên phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến đảm bảo cung cấp đầy đủ, công khai các quy trình, thủ tục, hồ sơ; giảm thời gian đi lại, chi phí cho tổ chức, các nhân đến giải quyết TTHC. Mọi hồ sơ TTHC các cấp được thực hiện trên phần mềm một cửa và được đồng bộ với Cổng dịch vụ quốc gia tạo thành một hệ thống liên thông 4 cấp.

Đến nay, lĩnh vực nội vụ và văn hóa đã được giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3. Cổng TTGTĐT huyện thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn, quy hoạch, kế hoạch, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp huyện… giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin, kết nối với chính quyền nhanh chóng, thuận tiện.

Từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện tiếp nhận trên 500 hồ sơ, đã giải quyết trên 420 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt gần 45%. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo đúng trình tự thủ tục, đúng pháp luật, không có hiện tượng cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu.

Để thực hiện công tác chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả CCHC trong năm 2022 và những năm tiếp theo, huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch “Chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Các cơ quan chức năng của huyện tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên, CCVC và nhân dân về mục đích, ý nghĩa chuyển đổi số; đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng số và nền tảng số như nâng cấp máy tính, thiết bị CNTT, mạng LAN tại các phòng, ban, các xã, thị trấn; đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo đồng bộ, phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng chính quyền điện tử.

Số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tăng cường, giữ chân cán bộ có trình độ chuyên môn cao về CNTT, an toàn thông tin phục chuyển đổi số; quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số cho cán bộ, CCVC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn...

Phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo thuộc tốp đầu nhóm các huyện, thành phố trong tỉnh về chuyển đổi số; đến năm 2030, cơ bản hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số; các dịch vụ thông minh được triển khai đại trà, rộng khắp; kinh tế số và xã hội số phát triển nhanh, bền vững… từ đó thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển toàn diện.

Bài, ảnh: Phương LoanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: