Thời Sự

Sở Tư pháp gắn cải cách hành chính với quá trình chuyển đổi số

Thứ Sáu, 08/04/2022

Thực hiện Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Sở Tư pháp tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, nhằm tạo thuận lợi tối đa, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Cán bộ Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp. Ảnh: Trường Khanh

 

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC theo đúng tinh thần chỉ đạo và tình hình thực tế của đơn vị.

Sở chủ động đưa 139 TTHC vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thường xuyên rà soát, cắt giảm những thủ tục rườm rà, chưa hợp lý. Đồng thời, phối hợp với cấp huyện, cấp xã xây dựng quy trình giải quyết TTHC; thường xuyên củng cố, kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định.

Việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đúng quy trình; hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao. Từ năm 2021 đến nay, sở đã tiếp nhận gần 4.100 hồ sơ TTHC, trong đó, có hơn 3.400 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giải quyết công việc tại đơn vị góp phần cải tiến phương thức thực thi công vụ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí phát sinh trong giải quyết TTHC.

Trong xác minh cấp phiếu lý lịch tư pháp, sở đã áp dụng triển khai mô hình “kiềng ba chân”, “kiềng bốn chân” rút ngắn thời gian giải quyết xuống 2 - 3 ngày. Nhờ đó, bước đầu cải thiện tình trạng quá tải, giảm tỷ lệ chậm hạn, được người dân đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Tư pháp là một trong những lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động vẫn luôn gặp phải những vấn đề khiến cho việc phục vụ nhân dân còn hạn chế do dữ liệu lưu trữ khó khai thác, khiến thời gian chờ đợi của người dân bị kéo dài.

Từ thực tế trên, Sở Tư pháp tỉnh gắn CCHC với chuyển đổi số nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Sở chủ động sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc trên môi trường mạng; duy trì, khai thác hiệu quả các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử và nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê...

Cùng với đó, Sở Tư pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực tư pháp như cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp…; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công dân và tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí của tổ chức, công dân; nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Xác định chuyển đổi dữ liệu hộ tịch sang dữ liệu số theo hướng hình thành hệ thống thông tin hộ tịch với cấu trúc chuẩn tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích cho người dân, từ tháng 5/2018, phần mềm quản lý hộ tịch được triển khai ở tất cả các cơ quan đăng ký quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, phần mềm đi vào hoạt động hiệu quả, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Sở Tư pháp chủ động phối hợp với UBND các cấp rà soát, cập nhật, số hóa toàn bộ dữ liệu liên quan đến hộ tịch từ năm 2006 đến tháng 4/2018; phấn đấu hết năm 2023, toàn bộ dữ liệu từ năm 2006 trở về trước sẽ được cập nhật lên phần mềm hộ tịch, hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Đẩy mạnh CCHC với quá trình chuyển đổi số, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng thực hiện các nội dung CCHC.

Trong đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện nghiêm các quy trình làm việc trong hệ thống quản lý chất lượng ISO; duy trì, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hành chính tư pháp tại cơ sở.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: