Thời Sự

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả

Thứ Tư, 01/12/2021

Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là nhiệm vụ quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức (CCVC), Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VH, TT&DL) đã có những giải pháp hợp lý, khoa học, có lộ trình. Qua đó, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, giải quyết được những vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cán bộ, diễn viên Nhà hát nghệ thuật tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Dương Hà

Để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Sở VH, TT&DL đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC nhằm tạo sự đồng thuận về chủ trương, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC của toàn ngành.

Sở VH, TT&DL xây dựng 2 đề án và nhiều chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể về tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ CCVC giai đoạn 2016-2021 và theo từng năm.

Việc thực hiện sắp xếp bộ máy được triển khai trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Đối với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Sở VH, TT&DL đã sáp nhập nhiều phòng và đổi tên các phòng theo chức năng, nhiệm vụ sau sáp nhập cho phù hợp.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, sở tiến hành sáp nhập Trung tâm Văn hóa khoa học văn miếu với Ban Quản lý di tích thành Ban Quản lý di tích; Nhà hát chèo và Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc thành Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT và Trường năng khiếu TDTT thành Trung tâm Đào tạo vận động viên tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng thành Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc; Bảo tàng tỉnh và Ban Quản lý di tích thành Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở phối hợp với Sở Nội vụ, Sở LĐ-TB&XH thực hiện các nội dung liên quan tới việc sáp nhập Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật với Trường cao đẳng Vĩnh Phúc. Đến nay, số lượng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở có 6 đơn vị, giảm được 7 đơn vị so với trước.

Một trong những đơn vị phát huy hiệu quả sau sáp nhập là Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà hát chèo và Đoàn nghệ thuật ca, múa nhạc, hiện nay, nhà hát có 5 phòng chuyên môn.

Theo đánh giá, sau khi sáp nhập, bộ máy của đơn vị trở nên gọn nhẹ, các phòng chuyên môn, đội ngũ cán bộ, CCVC được cơ cấu lại gắn với vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy được năng lực, sở trường của từng cán bộ, CCVC, từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công việc.

Đối với Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, từ năm 2019 đến nay, sau khi hợp nhất, đơn vị được tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất và nhân lực, mọi hoạt động của đơn vị đã đi vào nền nếp.

Trung tâm chú trọng tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, CCVC về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, phòng chuyên môn. Người đứng đầu trung tâm luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và mọi hoạt động, từ đó, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, sau khi sắp xếp, Sở VH, TT&DL đã giảm 2 phòng chuyên môn, 7 đơn vị sự nghiệp, 23 đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp. Trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy, sở đã từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC gắn với vị trí việc làm, chuyên môn, thu gọn một số trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp, tạo điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị mới thành lập.

Quá trình sắp xếp, bố trí công tác đối với đội ngũ cán bộ phù hợp về trình độ chuyên môn, năng lực công tác, vị trí việc làm và đảm bảo đúng, đủ số lượng cán bộ quản lý theo quy định. Sở cũng thực hiện tinh giản 15 biên chế, ước tính mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 1,1 tỷ đồng chi thường xuyên.

Thời gian tới, Sở VH, TT&DL tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt các nội dung liên quan tới sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC; sắp xếp tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức lại các đầu mối bên trong của đơn vị sự nghiệp thuộc sở theo hướng thu gọn đầu mối; đồng thời, triển khai các giải pháp về công tác cán bộ gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đánh giá cán bộ CCVC thông qua kết quả, chất lượng thực thi công vụ...

Từ đó, thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC giai đoạn 2020-2025.

Phương Loan


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: