Thời Sự

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính

Thứ Sáu, 26/11/2021

Từ đầu năm đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, giải quyết kịp thời các thủ tục về hành chính. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực KH&CN.

Người dân khi đến làm việc luôn được cán bộ Sở KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạo điều kiện thuận lợi. Ảnh: Trà Hương

Sở KH&CN đã tập trung tuyên truyền các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến cải cách hành chính (CCHC) tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên cập nhật kết quả thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC lên trang thông tin điện tử và hệ thống phần mềm quản lý văn bản, điều hành của sở để công chức, viên chức, người lao động cơ quan biết, thực hiện.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN theo đúng quy trình, quy định; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; nâng cao văn hóa công vụ; gắn việc thực hiện CCHC trong ký giao ước thi đua của các phòng, đơn vị trực thuộc sở.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Công Võ cho biết: "Xác định công tác cải cách TTHC là khâu đột phá trong thực hiện CCHC, ngành đã chuyển đổi 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy trình ISO; niêm yết rõ ràng, công khai, đầy đủ, chính xác bộ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hiệu quả thể hiện rõ nét trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị, đó là tính công khai, minh bạch, giúp công tác kiểm tra, đánh giá của lãnh đạo được thuận lợi, rút ngắn thời gian xử lý công việc tại các phòng chuyên môn, từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước".

Đến quý III/2021, Sở KH&CN tiếp nhận 90 hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh công, đã giải quyết 88 hồ sơ, trong đó 25 hồ sơ đúng hạn và 63 hồ sơ trước hạn. Riêng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp nhận 229 hồ sơ, 100% hồ sơ trả đúng và trước hạn.

Sở KH&CN cũng đã thực hiện tốt công tác giải quyết các TTHC trực tuyến mức độ 3, 4; hướng dẫn các tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc.

Để đáp ứng yêu cầu CCHC, xây dựng các quy trình giải quyết công việc hợp lý, khoa học cho người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo Sở KH&CN bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm; thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Đã có hơn 30 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo tại địa phương; 5 lượt công chức, viên chức tham gia tập huấn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Thực hiện công tác hiện đại hóa nền hành chính, Sở KH&CN đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động để nâng cao năng lực điều hành; áp dụng việc gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan bằng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành; sử dụng hộp thư công vụ của Chính phủ, của tỉnh.

Cổng thông tin điện tử của sở duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả; theo dõi, cập nhật các thông tin hoạt động của ngành kịp thời, đầy đủ; thông báo 22 TTHC được công bố và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai 12 chữ ký số, 1 chữ ký số trên sim PKI cá nhân cho lãnh đạo sở và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO hành chính công được áp dụng, duy trì theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, phủ kín 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Bên cạnh đó, sở cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO của các cơ quan nhà nước và các xã, phường, thị trấn.

Hiện 100% cơ quan hành chính của tỉnh đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, mô hình khung của Bộ KH&CN, từng bước bao phủ các quy trình ISO trên tất cả các TTHC theo quy định.

Sở hỗ trợ xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 tại 100% xã, phường; huyện, thành phố. Kết quả áp dụng ISO 9001:2015 đã giúp việc luân chuyển, xử lý hồ sơ trong nội bộ các cơ quan được thực hiện rõ ràng, thời gian giải quyết nhiều loại hồ sơ đã được rút ngắn hơn so với quy định.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, từ nay đến cuối năm, Sở KH&CN tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành các văn bản theo Luật KHCN sửa đổi, các văn bản hướng dẫn; chỉ đạo, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động về công tác CCHC.

Duy trì, niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của sở; giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn.

Tiếp tục bố trí, phân công vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức; thường xuyên rà soát các quy trình, đánh giá chất lượng nội bộ, cải tiến các quy trình tác nghiệp; thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia hoạt động CCHC của tỉnh trong kiểm tra các cơ quan, đơn vị áp dụng ISO 9001:2015 hiệu quả.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: