Thời Sự

Thông báo về việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động

Thứ Hai, 15/11/2021

Triển khai Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp; thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnhVĩnh Phúc chủ động, tích cực, khẩn trương và quyết liệt tuyên truyền, triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết sô 116NQ-CP đến đơn vị sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn. Đến nay, số người được hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP đã đạt khoảng 80% số người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định.

Đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021, đảm bảo không bỏ sót người lao động thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc thông báo và đề nghị người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng chưa nhận hỗ trợ thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (mẫu số 04

đính kèm) gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021.

Việc gửi hồ sơ được thực hiện thông qua các hình thức:

- Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng

Bảo hiểm xã hội số (VssID).

- Thông qua dịch vụ bưu chính.

- Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo để đơn vị sử dụng lao

động và người lao động được biết và thực hiện. Trường hợp vướng mắc, đề nghị

người lao động liên hệ số điện thoại đường dây nóng của cơ quan BHXH tỉnh Vĩnh

Phúc (0211 3 656292) đề được hỗ trợ.

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện ……………..

Họ và tên: …………………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………………………

Mã số BHXH: ………………………………………………………………..

CMND/CCCD: ………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………...

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………

- Đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động

……………………...………………………………………...………………

- Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động

……………………...………………………………………...………………

Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 là …… tháng. Tôi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tôi chọn hình thức nhận hỗ trợ:

Tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Tài khoản cá nhân của người đề nghị.

Số tài khoản: ……………………………………………………………….....

Ngân hàng: ……………………………………………………………….......

……….., ngày …. tháng ….. năm 2021

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi rõ họ tên)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: