Thời Sự

Phát biểu thảo luận của đại biểu Lê Tất Hiếu về Luật Kinh doanh bảo hiểm

Thứ Hai, 25/10/2021

LTS: Ngày 25/10, tiến hành thảo luận ở tổ tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), đồng chí Lê Tất Hiếu, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng. Báo Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu nội dung phát biểu của đại biểu Lê Tất Hiếu.

Kính thưa Chủ tọa phiên họp !

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội !

Sau khi nghiên cứu dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), về cơ bản tôi nhất trí dự thảo Luật. Để hoàn thiện dự án Luật, tôi xin tham gia góp ý một số vấn đề như sau:

1. Về áp dụng pháp luật (Điều 3)

Khoản 2 Điều 3 của dự thảo Luật quy định: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật này và luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, việc thành lập, tổ chức hoạt động, hoạt động nghiệp vụ, khả năng thanh toán và biện pháp can thiệp để đảm bảo an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm thì thực hiện theo quy định của Luật này”.

Đại biểu Lê Tất Hiếu phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: Trường Khanh

Như vậy, dự thảo Luật đã ưu tiên áp dụng theo Luật Kinh doanh bảo hiểm. Đề nghị cần cân nhắc chỉ áp dụng Luật Kinh doanh bảo hiểm đối với một số nội dung mang tính chuyên ngành, đặc thù về kinh doanh bảo hiểm, như: hợp đồng bảo hiểm, hoạt động nghiệp vụ, biện pháp đảm bảo an toàn tài chính; không nên quy định việc thành lập, tổ chức hoạt động, phá sản doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm (thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản doanh nghiệp) để đảm bảo nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Về giải thích từ ngữ (Điều 4)

- Khoản 8 Điều 4 dự thảo Luật quy định: “8. Tư vấn là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm, đề phòng, hạn chế tổn thất trên cơ sở thu phí của doanh nghiệp bảo hiểm. Đề nghị đổi cụm từ “Tư vấn” thành cụm từ “Tư vấn bảo hiểm” cho chính xác.

- Đề nghị không nên quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm ...., chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài” theo khoản 17 Điều 4 dự thảo Luật, đề nghị quy định theo hướng: “Doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm....,doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đặt chi nhánh tại Việt Nam” cho chính xác.

3. Về chính sách phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Điều 4)

Các chính sách khuyến khích quy định tại Điều 5 gồm: “...Một hoặc một số nội dung về đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, các biện pháp về tài chính” quy định quá chung chung và không đủ mạnh và hấp dẫn, đề nghị quy định cụ thể từng chính sách của nhà nước đủ mạnh và hấp dẫn để phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hiện đại hóa ngành kinh doanh bảo hiểm, khuyến khích tổ chức triển khai sản phẩm bảo hiểm an sinh xã hội, phát triển những lĩnh vực nhà nước cần khuyến khích như: Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, v.v...

4. Về bảo hiểm bắt buộc (Điều 9)

- Điểm d khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật quy định: “d) Các loại bảo hiểm bắt buộc khác đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này do Quốc hội quy định”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 9 lại quy định: “1. Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều này”. Như vậy, việc dẫn chiếu “vòng vo” rất khó hiểu, chưa khoa học, khoản 2 dẫn chiếu theo khoản 1 và ngược lại (khoản 1 (do Chính phủ quy định) dẫn chiếu theo khoản 2 (do Quốc hội quy định), đề nghị quy định, như sau:

“1. Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội bao gồm:

a) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới;

b) Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

c) Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

d) Các loại bảo hiểm bắt buộc khác do Quốc hội quy định.

Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu”.

- Khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật quy định:“3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai”. Đề nghị sửa gọn lại như sau: “3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm” cho phù hợp.

5. Về hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin thị trường bảo hiểm (Điều 6)

Khoản 1 Điều 6 dự thảo Luật quy định: “Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về kinh doanh bảo hiểm nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm”. Đề nghị cần đánh giá về sự cần thiết, về kinh phí, về việc sử dụng ngân sách nhà nước có phù hợp với quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh doanh bảo hiểm. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh doanh bảo hiểm. Không quy định Bộ Tài chính quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về kinh doanh bảo hiểm, việc này nên giao cho doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

6. Về hình thức hợp đồng bảo hiểm(Điều 15)

Điều 15, khoản 1 quy định “Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản”, đồng thời khoản 2 quy định “Hợp đồng bảo hiểm có thể được thể hiện bằng… các hình thức giao dịch dân sự khác phù hợp với quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự quy định“Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể”.

Như vậy, quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 chưa có sự thống nhất. Đề nghị quy định hình thức hợp đồng bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự và quy định cụ thể hình thức được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể đối với từng loại bảo hiểm.

7. Về bảo hiểm vi mô (Chương IV)

Nhất trí với ý kiến thứ nhất các quy định về bảo hiểm vi mô trong dự thảo Luật và cho rằng loại hình bảo hiểm này hướng tới các đối tượng có thu nhập thấp, đặc biệt hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao nhằm bảo vệ họ trước những rủi ro có thể xảy ra, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và có nhiều đặc thù khác với bảo hiểm thương mại thông thường.

8. Về quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm (Chương VII)

- Điều 151 dự thảo Luật chỉ quy định Chính phủ, Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đề nghị xem xét bổ sung các cơ quan ở trung ương có liên quan và UBND các cấp. Vì, hoạt động kinh doanh bảo hiểm liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau.

- Đối với việc tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm (tại điểm k khoản 2 Điều 151): Đề nghị quy định chuyển giao dần cho các hiệp hội quản lý.

- Đề nghị thay cụm từ “giám sát” thành thanh tra, kiểm tra“”. Đồng thời quy định khái quát thanh tra hoạt động bảo hiểm (Điều 154) cho phù hợp. Vì, hoạt động thanh tra được thực hiện theo Luật Thanh tra.

Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: