Thời Sự

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI (trực tiếp)

Thứ Ba, 10/12/2019

 

 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh Khánh Linh
-Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn minh nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh điểm lại những nội dung quan trọng của kỳ họp, trong đó nhấn mạnh đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt 10 nhiệm vụ quan trọng. “Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI đã thảo luận và biểu quyết thông qua 23 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để các cấp, các ngành triển khai, thực hiện góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh.

Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, Tôi đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, thông báo các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp đến các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết HĐND tỉnh, các kiến nghị của Đoàn giám sát, của đại biểu HĐND tỉnh về nội dung giám sát và các lời hứa sau chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh”-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đề nghị.


 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp. Ảnh Khánh Linh
-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh điều hành việc biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

 


 

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh kết luận phiên chất vấn. ẢNh Khánh Linh
-Kết luận phiên chất vấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Nội dung chất vấn tại kỳ họp này có phạm vi rộng, nhiều chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở 2 lĩnh vực đang được rất nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm...Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm vấn đề. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các nội dung, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục.

 

Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu nên còn có nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi lại. Thủ trưởng các cơ quan trả lời tuy đã rõ ràng về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp khắc phục những vấn đề chất vấn, song một số nội dung trả lời còn dài, đưa ra giải pháp còn chung chung, chưa nêu rõ trách nhiệm và thời hạn phải giải quyết các nội dung chất vấn. HĐND tỉnh ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh. Thời gian dành cho phiên chất vấn đã hết, về cơ bản câu hỏi của các đại biểu đã được các sở, ngành trả lời. Tuy nhiên, còn một số câu hỏi gửi đến chủ tọa kỳ họp không thuộc 2 lĩnh vực chất vấn, xin phép đại biểu cho trả lời bằng văn bản gửi đến trực tiếp đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đề nghị Thứ nhất đối với lĩnh vực Nội vụ. Để tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị, đề nghị UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể, thời gian thực hiện, có hướng đi, lộ trình thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, giao tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp, sắp xếp một số tổ chức bộ máy đối với các hội có tính chất đặc thù. Rà soát, sắp xếp các xã, các thôn và tổ dân phố không đủ tiêu chí để sáp nhập, hợp nhất nhưng đảm bảo mối quan hệ, tập quán của mỗi vùng miền và địa phương. Đồng thời, sắp xếp, giải quyết công tác cán bộ đối với các địa phương sát nhập. Thực hiện tinh giản biên chế, giảm số lượng cán bộ công chức, viên chức đi đôi với việc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và đề nghị cử đi đào tạo trình độ trên Đại học đối với các lĩnh vực tỉnh cần để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ khẩn trương ban hành văn bản của cấp có thẩm quyền về quy định đánh giá, xếp loại chính quyền xã, phường, thị trấn để các huyện, thành phố căn cứ thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vi phạm pháp luật.

Hai là về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư: Sau khi Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh chủ động ban hành quyết định giao và điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2020 ngay cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh theo quy định. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công, trong đó đẩy nhanh tiến độ trả nợ xây dựng cơ bản theo Nghị quyết 54 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ thanh toán nợ xây dựng cơ bản cấp xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm…


 

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ trả lời chất vấn. Ảnh Khánh Linh
-Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ cho biết năm 2019 thực hiện vốn đầu tư trung hạn, một số đơn vị không kịp nên phải phân bổ sau. Một đơn vị làm thủ tục đầu tư chưa sát; đánh giá chưa đúng khả năng hấp thụ vốn của dự án. Năm 2020, sẽ điều chỉnh, một phần để thanh quyết toán công trình xong và bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng CSXH. Nợ XDCB. Nguyên nhân Khi chưa có Luật Đầu tư công, tình trạng duyệt dự án tràn lan, xảy ra nên nợ lớn, Khi có Luật Đầu tư công, cơ bản khắc phục được tình trạng này. Trách nhiệm để xảy ra nợ thuộc UBND cấp xã. Theo thống kê nợ cấp xã còn 523 tỷ đồng. HĐND tỉnh đã có nghị quyết hỗ trợ 50%, còn lại các xã phải đối ứng. Đến nay vốn hỗ trợ chưa xong. Để giải quyết dứt điểm, UBND tỉnh trình phương án hỗ trợ nốt 50% còn lại. Sau 2020, còn nợ chủ tịch xã chịu trách nhiệm. Dự án tái định cư khu đền Thõng được UBND huyện Tam Đảo phê duyệt, kinh phí 79,2 tỷ đồng. Hiện dự án đang chuẩn bị thủ tục, đầu năm 2020 khởi công.

 


 

Đại biểu Hoàng Minh Ái chất vấn. Ảnh Khánh Linh

 

-Đại biểu Hoàng Minh Ái (tổ Tam Đảo) hỏi việc xây dựng khu tái định cư cho khu vực đền Thõng bao giờ xong để nhân dân ra khu ở mới?

 


 

Đại biểu Phùng Đình Chúc chất vấn. Ảnh Khánh Linh

 

- Đại biểu Phùng Đình Chúc (tổ Tam Dương); Năm 2019 vốn đầu tư phát triển để phân bổ sau, phải điều chuyển nhiều. Giải pháp năm 2020. Nợ xây dựng cơ bản lớn, nhiều xã vẫn triển khai xây dựng. Giải pháp tháo gỡ?

 


 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì giải trình thêm các nội dung liên quan đến vấn đề nội vụ. Ảnh Khánh Linh

 

 

 

Đại biểu Lê Thị Phương Hoa chất vấn.Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Lê Thị Phương Hoa (tổ Sông Lô): Việc thực hiện tinh giản biên chế còn hình thức. Chủ yếu mới là những người nghỉ hưu, chuẩn bị nghỉ hưu hoặc biên chế chưa sử dụng, sẽ không còn chỗ cho người có trình độ vào làm việc. Giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế có hiệu quả. Bà Hằng trả lời, công chức cắt 8%, theo Quy định, viên chức 7%. Việc tinh giản có khó khăn. Tuy nhiên không cắt cơ học, tuy nhiên có đơn vị thực hiện xong 10%. Để dành biên chế cho người tài vào làm việc chưa nhiều. Sở đề nghị các đơn vị dành chỉ tiêu để tuyển người có trình độ vào làm việc.

 


 

Đại biểu Nguyễn Duy Đông đặt câu hỏi chất vấn.Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Nguyễn Duy Đông (tổ Bình Xuyên) nêu tình hình tôn giáo phức tạp, có giải pháp gì? Bà Hằng trả lời đúng là tôn giáo hoạt động phức tạp. Giải pháp là tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách về tôn giáo; tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, các ngành trong quản lý hoạt động tôn giáo; xử lý nghiêm những kẻ vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo.

 


 

Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Thị Thu Hằng trả lời chất vấn. Ảnh Khánh Linh
-Bà Bùi Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Nội vụ trả lời: Giải pháp bố trí cán bộ công chức cấp xã dôi dư trước hết phải điều từ xã này sang xã khác có vị trí tương tự. Liên quan đến tuyển dụng giáo viên, bà Hằng cho biết theo Luật Giáo dục, quy định từ năm 2021, giáo viên mầm non phải có trình độ cao đẳng, giáo viên tiểu học phải có trình độ đại học. Hiện chưa có hướng dẫn, nên vẫn thực hiện như cũ. Về sử dụng nhà văn hóa thôn, bà Hằng cho biết có thể họp thôn theo cụm dân cư. MTTQ đã thống nhất trong Thông tư liên tịch số 28. Kinh phí cấp cho cán bộ quản lý nhà văn hóa thôn, hiện nay vẫn đảm bảo theo quy định. Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp y tế, ngành y tế đáp ứng 71% theo định mức giường bệnh, còn 29% chưa bố trí. Giải pháp ngành y tế nên giảm biên chế ở những vị trí không nhất thiết phải biên chế; giao tự chủ bộ máy cho ngành y tế cùng với giao chi thường xuyên.

 


 

 

Đại biểu Phạm Thị Kim Thoa chất vấn. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Phạm Thị Kim Thoa (tổ Vĩnh Tường) nêu vấn đề sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhà văn hóa thôn thừa số lượng nhưng thiếu ghế ngồi. UBND tỉnh cho biết cách khắc phục. Số chỉ tiêu biên chế ngành Y tế đủ so với số giường bệnh được giao hay chưa?

 


 

Đại biểu Hoàng Văn Dũng đặt câu hỏi chất vấn.Ảnh Khánh Linh

 

-Đại biểu Hoàng Văn Dũng (tổ Yên Lạc) hỏi 2 vấn đề liên quan đến những vướng mắc khi bố trị cán bộ ở cơ sở khi chưa có thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ Thực hiện Nghị định 34. Chính sách đối với giáo viên.

 


 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh điều hành phiên chất vấn. Ảnh Khánh Linh
-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh điều hành phiên chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Hoạt động chất vấn của HĐND tỉnh là một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp. Thông qua chất vấn nhằm làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, bất cập trong việc thực thi chính sách, pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh, ý kiến kiến nghị của cử tri góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước và là cơ sở để cử tri giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước các cấp. Đồng thời, thể hiện quyền lực của HĐND tỉnh và vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, không né tránh, không ngại va chạm, thẳng thắn chất vấn; nêu câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung cần hỏi, không đặt câu hỏi mang tính hỏi để biết, không nêu những vấn đề mang tính cá nhân, vụn vặt, thiếu xây dựng. Mỗi lượt chất vấn, chủ tọa mời lần lượt 2 đến 3 đại biểu, mỗi đại biểu đặt 1 đến 2 câu hỏi để cơ quan trả lời chất vấn tiếp nhận câu hỏi, trả lời cụ thể từng nội dung mà đại biểu đặt câu hỏi. Đối với người trả lời chất vấn: Trả lời mỗi câu hỏi không quá 3 phút. Câu trả lời cần ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung chất vấn, trực tiếp vào câu hỏi, có dẫn chứng cụ thể, đồng thời nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Vấn đề, nội dung chất vấn thuộc ngành nào, cấp nào thì thủ trưởng ngành đó, cấp đó trả lời, thuộc lĩnh vực phụ trách của Phó Chủ tịch UBND tỉnh nào thì đồng chí đó trả lời.

 


 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải trình bày báo cáo. Ảnh Khánh Linh
-Đầu giờ làm việc buổi chiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải trình bày Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh.

 


 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình kết luận giám sát. Ảnh Khánh Linh
-Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình điểm lại những kết quả trong công tác cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế trong công tác này. Theo đó, các cấp chính quyền, các ngành liên quan trên địa bàn tỉnh chưa quan tâm đúng mức, chưa làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nước hợp vệ sinh và nước sạch. Cụ thể:

 

UBND tỉnh chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước tổ chức lập nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước mặt của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Chưa kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan đến các quy hoạch đã được đã được phê duyệt rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và lập phương án, kế hoạch cho phù hợp với Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và yêu cầu thực tiễn về hiệu quả việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các vùng dân cư nông thôn.

Công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế, bố trí địa điểm xây dựng công trình nhiều năm trước đây còn dàn trải, không sát thực tế, không phù hợp với nhu cầu thực tiễn sử dụng của người dân, chất lượng xây dựng nhiều công trình chưa đảm bảo.

Hiệu quả sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung nhiều năm trước đây trên địa bàn tỉnh đạt thấp: Ban Dân tộc tỉnh được giao làm chủ đầu tư xây dụng tổng số 32 công trình, đến nay đã bàn giao được 27 công trình (còn 05 công trình chưa bàn giao); có 20/27 công trình đã bàn giao nhưng không hoạt động (tổng giá trị quyết toán của 20 công trình không hoạt động trên 34 tỷ). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm làm chủ đầu tư xây dựng 15 công trình, 1 công trình có hoạt động nhưng kém hiệu quả, còn 3/15 công trình hiện không hoạt động (tổng giá trị quyết toán 03 công trình không hoạt động và 01 công trình hoạt động kém hiệu quả là trên 8 tỷ đồng).

Việc bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư đối ứng cho các dự án cấp nước cho vùng nông thôn theo quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020 chưa đảm bảo, từ năm 2016 đến 2019 mới chỉ thực hiện được 268 tỷ đồng trong khi tổng nguồn vốn nhu cầu theo quy hoạch là 711,5 tỷ đồng, đạt 37,6% (Điều này cho thấy chưa thực sự quan tâm đến công tác sử dụng nước sạch vùng nông thôn).

Chưa làm tốt công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và giữa các sở, ngành được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung với UBND cấp huyện, cấp xã nhiều nơi, nhiều việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên.

Tỷ lệ người nghèo được sử dụng nước hợp vệ sinh còn thấp (69,72%), thấp hơn bình quân chung tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (98,12%). Theo báo cáo của UBND tỉnh, số hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia còn thấp đạt 55,46% (so với Tiêu chí số 17 về môi trường theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đối với khu vực Đồng Bằng Sông Hồng: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trên hoặc bằng 98% và nước sạch theo quy định đạt trên hoặc bằng 65%). Trên địa bàn tỉnh còn 70/110 xã (chiếm 63,64% số xã) chưa được đầu tư công trình cấp nước tập trung. So với 11 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSH Tỷ lệ người dân vùng nông thôn Vĩnh Phúc đứng thứ 10/11 về sử dụng nước sạch, đứng thứ 7/11 về sử dụng nước hợp vệ sinh.

Đối với các sở, ngành cấp tỉnh, số mẫu nước được lấy còn ít, phạm vi địa bàn thu hẹp chưa đáp ứng theo quy định (quy định từ 3% đến 5% tổng số hộ dân vùng nông thôn); trên địa bàn tỉnh chưa có đơn vị cấp huyện nào tự dành kinh phí để tiến hành kiểm nghiệm đánh giá chất lượng nguồn nước công trình nhỏ lẻ hộ gia đình, để công bố cho người dân biết tình trạng nguồn nước đang dùng.

Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện sơ kết hàng năm, tổng kết giai đoạn chưa được quan tâm và chỉ đạo sát sao để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm; dẫn đến không kịp thời điều chỉnh việc lập dự án, thiết kế, thi công, bố trí kinh phí xây dựng các công trình cấp nước tập trung, để việc đầu tư xây dựng không hiệu qủa kéo dài mà vẫn tiếp tục thực hiện trong nhiều năm.

Công tác thanh tra, kiểm tra chưa quan tâm đúng mức và thực hiện thường xuyên, chưa phát hiện kịp thời những hạn chế bất cập, thậm chí sai phạm, chưa xử lý được trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc nhiều công trình cấp nước tập trung không hoạt động và hoạt động không hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, vận động chưa hiệu quả, một bộ phận người dân chưa mặn mà sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung, chưa muốn đấu nối nguồn nước máy, vẫn duy trì thói quen sử dụng nước giếng đào, giếng khoan.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác phối hợp trong việc quản lý nhà nước, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu đề xuất cơ chế chính sách tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân được sử dụng nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, hướng đến nước sạch, đưa tỷ lệ người dân vùng nông thôn, đô thị được dùng nước sạch ngày càng tăng cao và bền vững.

Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tổng rà soát, đánh giá, phân loại từng công trình cấp nước tập trung hiện không hoạt động, hoạt động không hiệu quả, gắn với đánh giá nhu cầu sử dụng của người dân địa phương có công trình; từ đó xem xét công trình nào có thể cải tạo điều chỉnh công năng, công trình nào có thể sửa chữa, công trình nào phải thanh lý. Đồng thời làm rõ nguyên nhân, xem xét, quy trách nhiệm đối với từng cá nhân, tập thể có liên quan đến việc nhiều công trình cấp nước sinh hoạt tập trung không hoạt động, gây lãng phí, làm mất niềm tin của nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp làm tốt công tác thu thập, điều tra đánh giá, phân tích, xét nghiệm nguồn nước nhất là đối với công trình tự khai thác nhỏ lẻ hộ gia đình, để khoanh vùng khu vực nguồn nước ngầm bị ô nhiểm, nguy cơ bị ô nhiễm để cảnh báo người về mức độ ô nhiễm nguồn nước.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tài nguyên nước tổ chức lập nội dung phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước mặt của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các quy hoạch liên quan đến quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn nước, xây dựng công trình cấp nước và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện quy hoạch, những nội dung bất cập phải điều chỉnh, bổ sung bằng các phương án, kế hoạch cho phù hợp yêu cầu thực tiễn vLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Đồng thời đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể cấp nước sinh hoạt đã được phê duyệt. Trước mắt tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch cho những vùng bị ô nhiễm nguồn nước ngầm, vùng khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bằng đông dân cư. Có chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách được sử dụng nguồn nước sạch.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung, với quy mô cung cấp nước cụm xã phục vụ nhân dân, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước; có cơ chế chính sách hỗ trợ người dân về giá nước sạch, để khuyến khích người dân sử dụng nước sạch, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch lên cao.

Nghiên cứu giao một cơ quan, đơn vị đầu mối quản lý nhà nước về nước hợp vệ sinh và nước sạch trên địa bàn tỉnh; phải là cơ quan, đơn vị có chuyên môn sâu, có đủ năng lực xây dựng và quản lý, vận hành khai thác công trình làm chủ đầu tư xây dựng mới và cải tạo công trình cấp nước tập trung để đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng công trình và phục vụ người dân tốt nhất; rút kinh nghiệm những năm qua đã giao cho các cơ quan, đơn vị không có chuyên môn sâu về lĩnh vực cấp nước sinh hoạt (Hiện nay đang giao ít nhất là 3 đầu mối: Ban Dân tộc, Sở NN&PTNT, Doanh nghiệp…).

Tăng cường bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một số công trình, dự án cấp nước tập trung theo quy hoạch các giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 - 2030 theo hướng nước sạch. Bố trí nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa, điều chỉnh công năng của một số công trình cấp nước tập trung hoạt động có hiệu quả đã và đang bị xuống cấp. Chỉ đạo khai thác sử dụng tối đa công suất các nhà máy nước, các công trình cấp nước tập trung mới được đầu tư xây dựng, tiến hành mở rộng mạng lưới địa bàn cung cấp nước sinh hoạt cho những vùng dân cư lân cận, hỗ trợ người dân chi phí đấu nối sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình tập trung... Làm sao để nâng tỷ lệ người dân vùng nông thôn được sử dụng nước sach lên cao.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan đề xuất bố trí nguồn kinh phí và thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp thực hiện giám sát phản biện xã hội; làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước từ các công trình cấp nước.


 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước giải trình thêm về vấn đề xây dựng công trình cấp nước tập trung.Ảnh Khánh Linh

 

 

 

Giám đốc Sở NN&PTNT giải trình. Ảnh Khánh Linh

 

Trưởng Ban dân tộc tỉnh Hoàng Minh Ái giải trình. Ảnh Khánh Linh

 

 

-Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND tỉnh giải trình thêm xung quanh vấn đề này.

 


 

Đại biểu Nguyễn Phú Sơn phát biểu. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Nguyễn Phú Sơn (tổ Vĩnh Yên) cho rằng việc kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước rất hạn chế. Đại biểu đề nghị tỉnh đầu tư nhà máy cấp nước lớn liên xã, liên huyện.

 


 

Đại biểu Lê Thị Phương Hoa phát biểu. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Lê Thị Phương Hoa (tổ Sông Lô) cho rằng việc đầu tư 603 tỷ cho 50 công trình, hiệu quả khai thác sử dụng thấp, trong khi phần lớn người dân nông thôn vẫn sử dụng nước tự khai thác là gây thát thoát lãng phí ngân sách, gây bức xúc, mất lòng tin trong nhân dân. Vấn đề này đã đề cập trong nhiều năm, việc xem xét, xử lý trách trách nhiệm tập thể, cá nhân chưa quyết liệt. Tỷ lệ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh thấp so với các tỉnh trong vùng. Đại biểu đề UBND tỉnh cần làm rõ và có giải pháp cho vấn đề này. Cần rà soát lại quy hoạch nước sạch. Có cơ chế đủ mạnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch. Đưa chỉ tiêu về tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới và Kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm.

 


 

Đại biểu Lỗ Tất Chánh phát biểu. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Lỗ Tất Chánh (tổ Vĩnh Tường) bày tỏ lo ngại tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Đại biểu đề nghị có giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt trước khi đổ ra môi trường; xử lý nghiêm các doanh nghiệp xả thải nước chưa xử lý ra môi trường. Tỉnh nên giao cho một đơn vị lấy mẫu xét nghiệm, không để các cơ sở tự lấy xét nghiệm như hiện nay.

 


 

 

Đại biểu Nguyễn Thị Chúc phát biểu. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Nguyễn Thị Chúc (tổ Lập Thạch) cho biết Lập Thạch địa bàn khó khăn nhưng chỉ có 3 công trình cấp nước. Dân rất mong muốn có công trình nước sạch. Tồn tại lớn nhất trong xây dựng công trình cáp nước vừa qua là khảo sát chưa sát thực tế, chưa phù hợp với nhu cầu, chất lượng công trình chưa đảm bảo. Công trình mới chỉ cấp từ một số điểm; chất lượng chưa dẫn đến từng hộ. Cần tăng cường quản lý nhà nước, tiến tới cấp nước sạch. Rà soát, công trình nào sử dụng được để sửa chữa. Bảo vệ tài nguyên nước, công trình cấp nước. Triển khai quy hoạch; trước mắt xây dựng công trình ở khu vực ô nhiễm, đông dân cư. Có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ giá, khuyến khích người dân sử dụng nước sạch.

 


 

Đại biểu Trần Thanh Oai phát biểu.Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Trần Thanh Oai (tổ Phúc Yên) đánh giá những kết quả đạt được trong cấp nước tập trung, đồng thời chỉ rõ những hạn chế trong công tác này. Đại biểu đề nghị rà soát, xem xét lại quy hoạch nước sạch vì qua giám sát, việc khảo sát chưa sát thực tế khiến công trình không hiệu quả. Rà soát lại 50 công trình, sửa chữa, khắc phục được thì đầu tư, cung cấp nước cho dân. Có giải pháp quản lý công trình, nguồn cấp nước. Nghiên cứu mô hình quản lý hiệu quả. Có cơ chế để xã hội hóa lĩnh vực này.

 


 

Đại biểu Nguyễn Xuân Viễn phát biểu giám sát. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Nguyễn Xuân Viễn (tổ Tam Dương) cho rằng đầu tư công trình nước tập trung có nhiều bất cập; nhiều công trình không sử dụng được trong khi nhiều người dân vẫn phải sử dụng nước tự khai thác. Việc khai thác nước ngầm bừa bãi, dẫn đến cạn kiệt nguồn nước. Các đô thị, chỉ mới khu vực trung tâm có nước sạch, vùng ven chưa có...Đại biểu đề nghị chỉ tiêu 2020, 100% dân sử dụng nước hợp vệ sinh, nên thay bằng chỉ tiêu hộ dân sử dụng nước sạch. Nên khuyến khích, hỗ trợ việc xã hội hóa. Tính lại mô hình quản lý, không để UBND xã quản lý. Đầu tư công trình, hướng tới toàn dân sử dụng nước sạch.

 


 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình điều hành phiên giám sát. Ảnh Khánh Linh
-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình điều hành phiên giám sát tại hội trường về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi tiến hành giám sát, các đại biểu xem clip về tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh thay vì nghe báo cáo. Đây là bước đổi mới trong công tác giám sát của HĐND tỉnh.

 


 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh kết luận phiên thảo luận. Ảnh Khánh Linh
-Kết luận phiên thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh nhấn mạnh: Các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND, các Ban của HĐND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án tỉnh. Đại biểu cho rằng, các báo cáo đã khẳng định rõ những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đối với nhóm vấn đề thảo luận về tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Các đại biểu đồng tình với đánh giá của UBND tỉnh : Năm 2019, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục phát triển tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, đều đạt và vượt kế hoạch đề ra và được đánh giá là năm có tốc độ tăng cao nhất trong nhiệm kỳ này, kết quả thu hút vốn đầu tư tăng cao; 100% các xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 

Ngoài những nội dung báo cáo đã nêu, đề nghị UBND tỉnh bổ sung đánh giá về chất lượng tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, những ngành có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh. Về cơ cấu kinh tế, đề nghị làm rõ hơn tỷ trọng đóng góp điểm tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ, đánh giá bổ sung rõ hơn hạn chế, nguyên nhân. Tập trung phân tích rõ số vốn đầu tư từ lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân cũng như số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như làm rõ nguyên nhân số lượng doanh nghiệp chờ giải thể, tạm dừng hoạt động vẫn tăng để từ đó có giải pháp tháo gỡ. Đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp để để khắc phục những tồn tại về vấn đề môi trường, về nợ xây dựng cơ bản của các xã sau khi thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, các đại biểu thảo luận cho rằng tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh vẫn còn những hạn chế cầ khắc phục, như là: Việc cải cách hành chính chưa thực sự chất lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển; khó khăn trong tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; công tác xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch, chất lượng công trình chưa cao; hoạt động xúc tiến đầu tư chưa đạt được hiệu quả như mong muốn; tình trạng người dân bỏ ruộng nhiều; tình hình mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn xảy ra. Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội thì thiếu sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em; thiếu giáo viên mầm non, nhân viên quản lý thiết bị; chất lượng nhân lực ngành y tế còn chưa đồng đều....

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đại biểu nhất trí cao với giải pháp UBND tỉnh đưa ra, bên cạnh đó đại biểu cho rằng UBND tỉnh cần quan tâm hơn vào một số nội dung như:

Chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt và vượt mức kế hoạch năm 2020 tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu kế hoạc giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, hỗ trợ hoạt động trồng trọt chăn nuôi của người dân địa phương định hướng theo thị trường, tạo mối gắn kết theo mỗ hình chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; tập trung vào chỉ đạo tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Song song với các giải pháp về phát triển kinh tế, cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và điều trị; tăng cường công tác phòng, chống dịch, chủ động không để dịch lớn xảy ra. Quan tâm hơn nữa đến đào tạo nghề, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Rà soát, đánh giá sơ kết, tổng kết các nghị quyết của HĐND tỉnh để đề xuất cơ chế chính sách giai đoạn tiếp theo. Chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên thảo luận, một số đại biểu là lãnh đạo các sở, nghành và đại biểu lãnh đạo chủ chốt các huyện, thành phố đã phát biểu về kết quả hoạt động của ngành, của địa phương để làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2019. Các vấn đề phân cấp đầu tư, giải quyết việc làm, môi trường nông thôn, xây dựng mô hình sản xuất, quant lý đất đai, quan tâm đầu tư giáo dục, khoa học công nghệ. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết sau kỳ họp.

Về các chuyên đề trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh:

Các đại biểu đều nhất trí với các tờ trình, đề án của Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp cũng như báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đề nghị HĐND tỉnh chỉ thông qua những vấn đề thực sự cần thiết, đảm bảo các căn cứ pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đại biểu Phạm Quang Nguyên thảo luận tại hội trường. Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Phạm Quang Nguyên (tổ Tam Đảo) đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019. Đại biểu Nguyên đề cập đến vấn đề trích lập quỹ khoa học công nghệ của các doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa quan tâm đến lĩnh vực này. Trong khi đó, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp còn rất hạn chế. Đại biểu đề nghị tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ cho doanh nghiệp. Có chính sách để nâng cao trình độ công nghệ cho doanh nghiệp. Đại biểu Nguyên cũng đề cập đến một số vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ.

 


Đại biểu Trần Việt Cường thảo luận tại hội trường.Ảnh Khánh Linh
-Đại biểu Trần Việt Cường (tổ Vĩnh Tường) đồng tình, nhất trí với các nội dung của kỳ họp. Đại biểu Cường bày tỏ phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019, đồng thời phân tích thêm về các lĩnh vực thu ngân sách, nông nghiệp, môi trường nông thôn, giải ngân vốn đầu tư công... Đại biểu Cường cho rằng cần quan tâm đến dồn thửa đổi ruộng, xử lý nước thải, rác thải, đẩy mạnh bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư cho giáo dục...

 


 

 

Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải trả lời về bàn giao công trình thủy lợi. Ảnh Khánh Linh
-Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Hải giải đáp về bàn giao công trình thủy lợi. Ông Hải cho biết, theo Luật Thủy lợi, từ năm 2021, tất cả các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng phải bàn giao cho các địa phương. Sở đã có phương án thực hiện, để đảm bảo cung cấp nước tốt nhất cho sản xuất.

 


 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành giải đáp về bàn giao lưới điện. Ảnh Khánh Linh

 

-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời về việc bàn giao lưới điện. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, các HTX hoạt động không hiệu quả phải bàn giao cho ngành Điện theo quy định. Nhìn chung, việc bàn giao thuận lợi. Riêng chỗ Đại Tự bàn giao chưa tốt. UBND tỉnh nhận trách nhiệm về vấn đề này. Vừa rồi UBND tỉnh đã giao lãnh đạo Sở Công thương chỉ đạo dứt điểm.

 


 

Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Văn Độ giải đáp các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành. Ảnh Khánh Linh

 

-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành giải đáp các vấn đề đại biểu Dũng nêu. Đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, KH&ĐT, TN&MT đã trả lời các vấn đề về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, nhiệm kỳ của trưởng thôn, sáp nhập trường học, đánh giá chính quyền xã, dự án cải tạo đê tả Hồng, đầu tư công, xử lý việc giao đất trái thẩm quyền...

 


 

Đại biểu Hoàng Văn Dũng thảo luận tại hội trường. Ảnh Khánh Linh

 

-Sáng nay (10/12), kỳ họp tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường. Đại biểu Hoàng Văn Dũng (tổ Yên Lạc) nhất trí với các báo cáo của HĐND, UBND tỉnh, đồng thời tham gia thêm một số ý kiến về đẩy nhanh tiến độ cải tạo đê tả sông Hồng. Cử tri mong muốn UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thành thẩm định dự án để triển khai. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế để địa phương tự chủ trong triển khai các dự án đã phân cấp cho cấp huyện. Đại biểu Dũng cũng đề nghị UBND tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tiêu chuẩn cán bộ, sáp nhập trường học, hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hóa, chế độ đối với công an xã, bàn giao trạm biến áp của HTX cho ngành điện.

Như Phong (thực hiện)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: