Thời Sự

Thể lệ cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019

Thứ Sáu, 18/10/2019

 

     SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ

          Số 170/CCDS-TTGDB

V/v Phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

video clip trên website ww.cpcs.vn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Báo Vĩnh Phúc

- Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Vĩnh Phúc;

- Cổng thôn tin giao tiếp điện tử tỉnh;

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 669/TCDS-TTTV ngày 4/10/2019 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc Phối hợp tổ chức Cuộc thi sang tạo video clip trên website ww.cpcs.vn. Nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2019, Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ) tổ chức Cuộc thi sang tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến và phát động Cuộc thi tới cá ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; các cán bộ làm công tác dân số từ tuyến huyện tới cơ sở và người dân trên địa bàn thông qua các kênh truyền thông của địa phương.

- Phối hợp với Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện, Đài truyền thanh huyện, xã tăng cường công tác tuyên truyền cuộc thi đến mọi hình thức, công dân trên địa bàn.

- Đăng ký số lượng bài dự thi về Chi cục Dân số - KHHGĐ qua Email: Honglua78@gmail.com trước ngày 23/10/2019

- Huy động cán bộ làm công tác tư vấn, truyền thông các cấp và cộng tác viên tích cực viết tin, bài phản ánh hoạt động hoặc các nội dung lien quan đến cuộc thi cho Website www.cpcs.vn; Phối hợp với Trung tâm tham gia diễn đàn và các hoạt động bên lề Cuộc thi; Tuyên truyền rộng rãi và khuyến khích các nhóm đối tượng tại các địa bàn truy cập Website www.cpsc/congaithattuyet và Fanpage Facebook “Hạnh phúc Gia đình” để tìm hiểu cuộc thi. Thích (like) trang Fanpage Facebook “Hạnh phúc gia đình”.

- Đặt Banner Website WWW. Cpcs.vn trên Trang Facebook của Phòng Dân số (Truyền thông Trung tâm DS-KHHGĐ cũ) và Trang thông tin điện tử của huyện, thành phố.

- Cử 01 (một) cán bộ làm đầu mối để thuật tiện cho việc liên hệ và trao đổi thông tin cập nhật thường xuyên về Cuộc thi (Mẫu đính kèm).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, có quan Báo chí và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh phúc

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc rất mong được sự quan tâm, phối hợp , tuyên truyền và phát động cuộc thi tới toàn thể cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị, đồng thời chỉ đạo hệ thống ngành dọc tăng cường tuyên truyền và phát động cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; huy động sự tham gia của đội ngũ phóng viên, công tác viên, công dân… nhiệt tình hưởng ứng tham gia nhằm góp phần vào thành công chung của Cuộc thi.

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh gửi đính kèm Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng 2019

Rât mong sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Đ/c Lụa DDT: 0983.113719 chuyên viên Phòng Truyền thông giáo dục giáo dục để phối hợp thực hiện.

                                                                                         KT.CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                                     PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

                                                                                                   

                                                                                           Nguyễn Phi Anh

 

 

 

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

TRUNG TÂM Y TẾ……………..

Số : /

V/v Phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip trên website ww.cpcs.vn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Vĩnh Phúc, ngày tháng 10 năm 2019

Kính gửi:………………………..

1.Đăng ký chỉ tiêu số lượng bài dự thi

 

Stt

 

Số lượng bài thi

 

Chỉ tiêu đăng ký

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Thông tin về cán bộ đầu mối

- Họ và tên:……………….

- Chức vụ:…………………

- Số điện thoại:…………….

- Đại chỉ email:…………….

- Địa chỉ Facebook của trung tâm:…………….

                                                              …….Ngày….. tháng…..năm 2019

                                                                     LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

                                                                               (ký đóng dấu)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip

“Có con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOA SGIA ĐÌNH

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-TCDS ngày 10/5/2013 cảu Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ.

Căn cứ kế hoạch số 91/KH-TCDS ngày 22/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cụ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc Tổ chức cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng Dân số và Giám đốc Trung tâm Tư vấn và cung ứng dịch vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019 (Văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng Dân số, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ, Thủ trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                                                     TK. TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                                                                             PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thể lệ cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019; hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10/2019) với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip “Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

Tạo cơ hội để các nhóm đối tượng thể hiện sáng tạo cách thức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi góp phần giảm chênh lệnh tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao giá trị trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

Khẳng định vai trò và giá trị của phụ nữ trong gia đình và xã hội hướng đến một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững trong tương lai.

Kết nối hệ thống cán bộ làm công tác dân số các cấp, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và phát huy ứng dụng công nghệ truyền thông số trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

II. Đối tượng và thời gian dự thi

1. Đối tượng

- Mọi công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam; cá nhân hoặc tập thể không phân biệt dân tộc, độ tuổi, giới tính, ngành nghề.

- Ban giám khảo, Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban giám khảo, Ban tổ chức không được dự thi.

2. Thời gian:

- Thời gian nhận bài dự thi và tính bình chọn: bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 11/10 và kết thúc vào lúc 12h00 ngày 11/12/2019

- Thời gian chấm giải: Từ ngày 12/12 - 21/12/2019

- Thời gian trao giải: Dự kiến từ ngày 16/12 - 26/12/2019 và được phát trực tuyến trên mạng.

III. Một số yêu cầu về Bài dự thi

1. Chủ đề cuộc thi: Con gái thật tuyệt

2. Thông điệp cuộc thi: Con gái - Hạnh phúc từ những điều giản dị

3. Nội dung dự thi

- Đúng chủ đề và thông điệp cuộc thi, nội dung tác phẩm dự thi là góc nhìn của mỗi cá nhân trong việc thể hiện giá trị của phụ nữ và trẻ em gái thông qua các video clip. Tạo cơ hội để các nhóm đối tượng thể hiện sáng tạo cách thức truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với công tác kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Bài dự thi thuộc quyền sở hữu của người tham gia dự thi, chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Không vi phạm, tranh chấp bản quyền; không vi phạm các quy định, pháp luật của nhà nước, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Khẳng định vai trò và giá trị của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng và xã hội hướng đến một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững trong tương lai. Phụ nữ được phát huy khả năng và có cơ hội được tham gia trong các lĩnh vực của đời sống.

- Thể hiện rằng nếu các bé gái được quan tâm, đầu tư, chăm sóc và nuôi dưỡng công bằng như các bé trai sẽ giúp các em có sự chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp không chỉ riêng đối với bản thân mà còn mang lại lợi ích lâu dài, bền vững cho mỗi gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

IV. Quy định về Bài dự thi

1. Yêu cầu về nội dung

- Không giới hạn khả năng sáng tạo của người dự thi. Trong đó Bài dự thi có thể sử dụng ở dạng clip ảnh hoặc clip quay hoặc dạng ghép ảnh và video.

- Bài dự thi đảm bảo chưa tham gia và đạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào được tổ chức trước đây; chưa từng đăng tải trên blog cá nhân, trang mạng xã hội, forum, các phương tiện thông tin đại chúng…

- Trong trường hợp 1 nhóm (nhiều hơn một người) hợp tác làm Bài dự thi thì Bài dự thi phải được gửi với tên của tất cả mọi người trong nhóm và tên trưởng nhóm. Trong trường hợp Bài dự thi đạt giải được tạo ra bởi 1 nhóm, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao giải thưởng đó cho trưởng nhóm.

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền Bài dự thi (bản quyền về âm nhạc, tư liệu sử dụng, nội dung video clip dự thi, tính xác thực các thông tin được thể hiện trong clip và thông tin gửi Ban tổ chức). Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các vấn đề tranh chấp liên quan tới bản quyền.

- Tất cả các Bài dự thi sẽ được kiểm duyệt để phù hợp với các tiêu chí và phải đảm bảo đầy đủ thông tin mà Ban Tổ chức yêu cầu.

- Người đạt giải phải cung cấp được cho Ban Tổ chức file gốc của Bài dự thi. Trong trường hợp video clip đạt giải bị phát hiện vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi đạt giải để quảng bá trên bất cứ phương tiện truyền thông nào, trong bất cứ hoạt động nào mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào cho người dự thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền (nếu có) mà tác giả sử dụng cho cuộc thi và các công việc liên quan.

- Ban tổ chức có quyền bổ sung các quy định khi cần thiết để giải quyết các trường hợp phát sinh.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Thời lượng video clip: Tối đa 05 phút.

- Các Video clip dự thi phải có độ phân giải cao (HD, Full HD,…), đảm bảo về chất lượng hình ảnh và âm thanh.

Video clip có thể quay bằng điện thoại di động, máy chụp ảnh, máy quay phim hoặc flycam. (Trường hợp quay bằng điện thoại phải quay màn hình nằm ngang).

- Video clip dự thi phải được lưu bằng định dạng phổ biến avi, mpeg, mkv, klv, mp4…

- Tác giả gửi kèm nội dung lời bình được sử dụng trong video clip; khuyến khích có thuyết minh hoặc phụ đề bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt trong Bài dự thi. Trường hợp Video clip sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ thuyết minh thì phải có phụ đề tiếng Việt ở dưới video clip.

- Video Clip dự thi phải đảm bảo tính thực tế, chân thật, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam, trong thể hiện ý kiến chủ quan của tác giả về các vấn đề liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, phong tục, văn hoá….

- Video clip không được ghi ký hiệu đè lên hình ảnh và slide (không được đặt watermark). Không được xuất hiện hình ảnh, logo của các nhãn hàng, doanh nghiệp nào với mục đích quảng bá thương hiệu.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc, hỏng hóc, lỗi đường link tải xuống trực tiếp của bài dự thi.

3. Số lượng bài dự thi

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả tham dự thi tối đa 03 video clip.

V. Quy định về cách thức tham gia và bình chọn

1. Cách thức tham gia

Cách 1. Gửi bài dự thi qua website

Có 02 bước thực hiện gửi bài dự thi qua website như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang www.cpcs.vn/congaithattuyet

Bước 2: Vào mục GỬI BÀI DỰ THI để nộp bài dự thi và điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký dự thi.

Cách 2. Gửi bài dự thi qua bưu điện

Bài dự thi ghi vào đĩa DVD hoặc USB,… và phiếu đăng ký theo mẫu đính kèm được gửi trực tiếp về: Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế; Tầng 10 - Ngõ 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội - ĐT: 0243.7475887.

- Ngoài bì thư ghi rõ: Dự thi Cuộc thi "Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019.

2. Cách thức bình chọn

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được bài dự thi hợp lệ, Ban Tổ chức sẽ cập nhật lên website www.cpcs.vn/congaithattuyet.

- Tác giả dự thi chia sẻ bài dự thi đã đăng tải trên website www.cpcs.vn/congaithattuyet sang các mạng xã hội và kêu gọi người thân, bạn bè thích (like), chia sẻ (share) và bình luận (comment) bài dự thi của mình. Đồng thời tham gia tương tác trên trang fanpage facebook "Hạnh phúc Gia đình”.

- Tổng số thích (like) bài dự thi trên website www.cpcs.vn/congaithattuyet là tiêu chí chấm giải (40% điểm số).

VI. Tiêu chí chấm giải và giải thưởng

1. Tiêu chí chấm giải

 

TT

 

 

Nội dung

 

 

Tiêu chí

 

 

Cơ cấu điểm

 

 

I

 

 

Giải tập thể

 

 

Áp dụng cho Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố

 

 

II

 

 

Giải cá nhân

 

 

Áp dụng với tác giả hoặc nhóm tác giả

 

 

1

 

 

Chất lượng bài dự thi

 

 

Đánh giá của Ban Giám khảo

 

 

60%

 

 

2

 

 

Bình chọn

 

 

Tổng số like bài dự thi

 

 

40%

 


2. Giải thưởng Cuộc thi

2.1. Giải tập thể

Gồm giấy khen, giấy chứng nhận của Lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ kèm theo phần thưởng.

- Một giải nhất: 10.000.000 đồng;

- Hai giải nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng;

- Ba giải ba, mỗi giải: 2.000.000 đồng;

- Sáu giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

2.2. Giải cá nhân

Gồm giấy khen, giấy chứng nhận của Lãnh đạo Tổng cục Dân số - KHHGĐ kèm theo phần thưởng

- Một giải nhất, trị giá 10.000.000 đồng;

- Một giải nhì, trị giá 5.000.000 đồng;

- Hai giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng;

- Sáu giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.

2.3. Các hình thức khen thưởng khác

Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức và trao giải cho các hoạt động bên lề cuộc thi và các giải phụ hấp dẫn khác.

VII. Thông báo kết quả và trao giải

1. Thông báo kết quả

- Kết quả Cuộc thi được Ban tổ chức công bố trên website www.cpcs.vn và đăng tải trên fanpage "Hạnh phúc Gia đình” vào ngày tổng kết và trao giải Cuộc thi.

- Ngoài ra, kết quả sẽ được thông báo cho người đạt giải qua Email và điện thoại.

2. Lễ Tổng kết và trao giải

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội và phát trực tuyến trên website www.cpcs.vn dự kiến từ ngày 16/12 - 26/12/2019.

Đối với tác giả/nhóm tác giả đạt giải không đến tham dự lễ trao giải, phần thưởng sẽ được Ban tổ chức chuyển qua bưu điện.

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Ban tổ chức và đối tác chiến lược của thành viên Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các bài dự thi cho mục đích tuyên truyền dân số, kế hoạch hóa gia đình và chương trình truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên Websites, Facebook, v.v và trên mọi phương tiện thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ chi phí nào.

- Ban tổ chức có quyền cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thể lệ cuộc thi theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Trong trường hợp có tranh chấp về giải thưởng phát sinh, quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.

                                                                                                                                     

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo video clip 

"Con gái thật tuyệt” trên mạng năm 2019

1. Tên tác giả (nếu là nhóm thì ghi tên trưởng nhóm):......................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................

3. Đơn vị đang học tập hoặc công tác:..............................................................

4. Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................

5. Điện thoại:………………………; Email:.......................................................

6. Tên video clip dự thi:....................................................................................

7. Lời bình (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Thông tin về thành viên nhóm (nếu có):

 

STT

 

 

Họ tên

 

 

Ngày sinh

 

 

Đơn vị

 

 

Điện thoại

 

 

Email

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ..............., ngày ........tháng..........năm 2019

                                                                                                      Người đăng ký dự thi

                                                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)


 

 


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: