Thời Sự

THÔNG BÁO

Thứ Tư, 09/10/2019

THÔNG BÁO

GIỜ LÀM VIỆC MÙA ĐÔNG 2019

Thực hiện điều 104 Bộ Luật Lao động 2012 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giờ làm việc mùa Đông của các các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp tỉnh, từ ngày 16 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020 như sau:

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 12h00

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học,…trong tỉnh căn cứ Thông báo này để bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

Thừ lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

                                                                                  TL.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG


                                                                                              Bùi Hồng Đô

 

 

 
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: