Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 21/08/2019

Sáng 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên BCH T.Ư Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương...

Các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực các huyện, thành ủy; Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố; Trưởng, Phó các ban xây dựng Đảng; Trưởng các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc.

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương của BCH T.Ư Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng; bước đầu ngăn chặn có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nêu gương, đi đầu trong học tập và công tác; tác phong gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học, hiệu quả… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực của đời sống...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương còn lúng túng; tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế. Một số nơi chưa tập trung giải quyết những khâu đột phá và những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chưa phù hợp... Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn chung chung; tính tiên phong gương mẫu, tinh thần tự giác của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Việc phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác còn hạn chế nên chưa tạo được sức lan tỏa thực sự sâu rộng…

Tại hội nghị, đại diện các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; đề xuất những giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả mà các cấp, ngành, địa phương đã đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình gương mẫu học tập và làm theo lời Bác.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực; coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; tạo tiền đề xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: