Thời Sự

Triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động

Thứ Năm, 27/05/2021

LTS: Ngày 25/5/2021, Sở Y tế ban hành Công văn số 1282 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Báo Vĩnh Phúc đăng công văn và phụ lục kèm theo để các đơn vị tiện theo dõi và triển khai thực hiện.

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động;

Thực hiện Văn bản số 3929/UBND-CN3 ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 08/CT- CTUBND ngày 21/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Sở Y tế kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBMT Tổ quốc tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Văn bản này.

2. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Văn bản này.

Trên cơ sở hướng dẫn này và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Coivd-19 tại nơi làm việc và thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19, cập nhật trên Bản đồ an toàn COVID-19 Quốc gia theo địa chỉ website: https://antoancovid.vn.

Đề nghị Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thường xuyên hàng ngày báo cáo Sở Y tế để tổng hợp báo cáo với UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh./.

Sở Y tế trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

Phụ lục 1:  bao-vinh-phuc-phu-luc-1.pdf

Phụ lục 2: bao-vinh-phuc-phu-luc-2.pdf


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: