Thời Sự

Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động của HĐND huyện

Thứ Ba, 25/05/2021

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tam Đảo đã có nhiều đổi mới, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, ban hành nhiều nghị quyết sát với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.

Phát huy vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tam Đảo đã từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu lực điều hành chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tình hình kinh tế-xã hội của huyện đã và đang có những bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao.

Việc đổi mới hoạt động của HĐND huyện được thể hiện ngay từ công tác tổ chức và điều hành kỳ họp. Chủ tọa điều hành kỳ họp đảm bảo dân chủ, linh hoạt theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường, tăng thời gian thảo luận, chất vấn, tranh luận làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự nhất trí, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của huyện.

Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương của HĐND huyện được thể hiện rõ nét. HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thông qua 23 kỳ họp, HĐND huyện đã ban hành 196 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đúng thẩm quyền, hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo về trình tự, thủ tục; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tế của huyện.

Trong đó, HĐND huyện đã quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm, các dự án về giáo dục… Đây là những chủ trương có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Với việc HĐND huyện ban hành các nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của huyện đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Trong giai đoạn 2015-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 12%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 67 triệu đồng.

Những năm qua, nhiều công trình trọng điểm như hạ tầng Khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, hạ tầng Khu du lịch Tam Đảo, các công trình nông thôn mới, làng văn hóa trọng điểm… góp phần quan trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho kinh tế-xã hội của huyện phát triển.

Đến nay, 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành các tiêu chí và lập hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. Các chính sách hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2020 còn 2,32%, giảm 1,01% so với năm 2019.

Để có được những quyết sách hợp lòng dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, Thường trực HĐND huyện duy trì tổ chức các phiên họp hằng tháng để xem xét, cho ý kiến hoặc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Song song với việc ban hành các nghị quyết tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND huyện đã phát huy tốt vai trò giám sát. Trong đó, HĐND huyện chú trọng tổ chức hoạt động chất vấn với những vấn đề được nhiều đại biểu, cử tri quan tâm ở các lĩnh vực.

Tại mỗi kỳ họp, HĐND huyện đã dành 1/3 thời gian cho thảo luận, chất vấn và tranh luận tại hội trường. Chủ tọa kỳ họp điều hành theo hướng trọng tâm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đại biểu chất vấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời tập trung vào đúng nội dung vấn đề, có trọng tâm, ngắn gọn.

Sau kỳ họp, HĐND huyện ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, nêu rõ những mặt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện và các phòng, ban, ngành của huyện.

Qua đó, đề xuất hướng xử lý, giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế và có sự giám sát việc tổ chức xử lý, khắc phục.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND huyện trong thời gian giữa hai kỳ họp được tăng cường. Nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức 2 phiên chất vấn và 3 phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện.

Nội dung chất vấn, giải trình là các lĩnh vực được cử tri trên địa bàn huyện quan tâm như công tác thực hiện chính sách đất dịch vụ trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Phiên chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND huyện luôn lựa chọn các nhóm vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương. Sau các phiên chất vấn, giải trình, Thường trực HĐND huyện thông qua kết luận, yêu cầu người bị chất vấn tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại và có báo cáo việc thực hiện theo thời gian quy định.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân luôn được HĐND huyện quan tâm. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện tiếp nhận gần 1.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đã có trên 80% ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời trực tiếp và bằng văn bản.

Thực hiện quy định về tiếp công dân, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng lịch tiếp công dân cụ thể đối với đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, phản ánh có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện để nắm bắt thông tin các vụ việc khiếu nại, phản ánh của công dân, từ đó, kịp thời xem xét giải quyết, trả lời công dân.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ quan trọng của HĐND huyện là tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các cơ quan liên quan.

Để phát huy những thành quả đạt được của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND khóa mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, nhất là trong tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm ban hành những nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng của huyện, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Lưu Đức Long

(Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: