Thời Sự

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội LHPN tỉnh

Thứ Sáu, 19/07/2019

Ngày 18/7/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Hội LHPN tỉnh, nghe báo cáo tình hình hoạt động của Đảng Đoàn Hội LHPN tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh Khánh Linh

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự, có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Thường trực, BTV Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Chầm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của Đảng Đoàn Hội LHPN tỉnh thời gian qua, trong đó, nêu một số nhiệm vụ trọng tâm: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; các chương trình, đề án, kế hoạch của các cơ quan Trung ương và việc sắp sếp bộ máy, tinh giản biên chế của cơ quan Hội theo Đề án 01, Chương trình hành động số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Đoàn, Chi bộ Hội LHPN tỉnh, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông qua việc học tập, quán triệt,triển khai thực hiện nghị quyết và các quy định nêu gương, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng nên, nêu cao vai trò trách nhiệm, tự giác nêu gương, tích cực rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từng bước quan tâm phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ; chủ động làm việc với cấp ủy các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 21 và công tác cán bộ nữ; chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện rà soát, giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo, quản lý…

Theo gợi ý thảo luận của đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,đã có nhiều ý kiến trao đổi, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh như: Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin cho phụ nữ các cấp; quan tâm đến công tác an toàn giới; sức khỏe sinh sản cho phụ nữ; tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên, phụ nữ hiểu rõ về bản chất của hoạt động “tín dụng đen”, hiểu và chấp hành tốt hơn Luật Giao thông đường bộ; công tác phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng lực lượng phụ nữ tự nguyện tham gia vệ sinh môi trường….

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Hội LHPN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; những đóng góp tích cực của các tầng lớp phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Với tinh thần thẳng thắn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những điểm yếu của các cấp Hội LHPN, đó là: Công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng còn hạn chế; công tác vận động, thuyết phục hội viên, phụ nữ trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương chưa cao; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ nữ chưa tốt; phương pháp, lề lối làm việc của hội vẫn còn mang tính hành chính hóa, thiếu sâu sát cơ sở.

Để sớm khắc phục những hạn chế trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng Đoàn, BTV Hội LHPN tỉnh xây dựng ngay kế hoạch để tổ chức thực hiện và phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hội. Theo đó, thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Chỉ thị 27 của Chính phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội theo phương châm tập trung hướng mạnh về cơ sở, sát với cơ sở, sâu sát với hội viên để có phương pháp công tác cho phù hợp.

Các cấp hội cần xác định nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với nhu cầu, nguyên vọng của từng đối tượng phụ nữ, giải quyết các vấn đề thiết thực đang đặt ra cho phụ nữ; tăng cường việc giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, đặt biệt là cần đề xuất các biện pháp trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, bạo lực, xâm hại đối với trẻ em…); coi trọng vai trò giáo dục của phụ nữ trong gia đình. Hội LHPN tỉnh cần chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể; tích cực hơn trong việc giải phóng mặt bằng chuẩn bị triển khai các dự án lớn, dự án trọng điểm để hội viên, phụ nữ tham gia; tổng kết những mô hình hoạt động hiệu quả, quan tâm đến đào tạo cán bộ nữ các cấp. Để chuẩn bị nguồn cán bộ nữ cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Hội LHPN các cấp cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ nữ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN tỉnh để báo cáo UBND tỉnh tạo điều kiện, bố trí về kinh phí hỗ trợ Hội LHPN hoạt động; các sở, ngành có sự phối hợp với Hội LHPN cũng dành những chương trình cụ thể, tạo mọi điều kiện cho Hội LHPN các cấp hoạt động hiệu quả; nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh có nhiều đổi mới và trở thành tỉnh giàu mạnh hơn nữa trong tương lai.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: