Thời Sự

Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Tư, 17/07/2019

Ngày 16/7/2019, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện một số sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy; siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”, ngành Nội vụ luôn xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện, đảm bảo thời hạn, chất lượng.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng trên 41 nghìn người. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Công tác CCHC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ rệt. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng thể chế, chính sách chậm so với quy định; việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa đồng bộ; công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương trong giải quyết công việc chưa đạt hiệu quả cao...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, trong thời gian tới,ngành nội vụ cần khẩn trương thẩm định biên chế năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; đẩy mạnh CCHC trong cơ quan hành chính các cấp, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận lợi người dân và tổ chức...

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: