Thời Sự

Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Thứ Năm, 15/04/2021

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Để tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Tam Dương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2021.

Quyết tâm xây dựng huyện Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững, trong đó, xây dựng Đảng vững mạnh - tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là nhiệm vụ then chốt.

Chính vì vậy, ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX thành công, Huyện ủy Tam Dương đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đồng thời, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Các cấp chính quyền căn cứ những nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2020 - 2025 với những đề án, chương trình, dự án, kế hoạch cụ thể cho từng năm, bảo đảm có tính khả thi cao và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Đến nay, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện triển khai nghiêm túc.

Với mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn Đảng bộ huyện Tam Dương đã kiên trì thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chú trọng công tác phát triển đảng viên, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng và củng cố tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Huyện ủy Tam Dương thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử nhằm đảm bảo sự ổn định, sự lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị trong Đảng bộ.

Trước và sau đại hội Đảng các cấp trên địa bàn, huyện Tam Dương đã thực hiện chế độ chính sách với 32 đồng chí, trong đó, có 17 đồng chí không tái cử cấp ủy (huyện có 4 đồng chí, xã có 13 đồng chí).

Huyện ủy kiện toàn, bổ sung các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Đã thực hiện điều động, luân chuyển 11 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 5 đồng chí; bổ nhiệm lại 13 đồng chí.

Đối với cấp cơ sở, đã thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung 15 lượt cán bộ chủ chốt.

Đến nay, bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ổn định, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác của mỗi đồng chí; xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh, đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Nhằm tăng sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, Huyện ủy Tam Dương tiếp tục tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên. Phấn đấu trong năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp từ 160 đảng viên trở lên, thành lập mới từ 1-2 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp.

Song song với nhiệm vụ phát triển đảng viên, tổ chức đảng, công tác kiểm tra của tổ chức đảng về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là quy định về trách nhiệm nêu gương luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy coi trọng. Qua đó, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tiêu chuẩn.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong đó, tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị sản xuất, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chỉ đạo thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công theo đúng quy định; phấn đấu giải ngân từ 90% trở lên nguồn vốn đầu tư công do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư từ nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã.

Xác định là khâu đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Cụm công nghiệp Hoàng Lâu, Khu công nghiệp Tam Dương II.

Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã được quy hoạch: Khu công viên, vườn hoa huyện Tam Dương; đường tránh QL 2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa; quản lý nguồn nước ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc; đường Đồng Tĩnh - Hoàng Hoa.

Huyện chỉ đạo quyết liệt, giải quyết xong ít nhất 20% vụ việc vi phạm về đất đai theo kế hoạch của UBND huyện, không để phát sinh vi phạm mới trên địa bàn.

Các lĩnh vực về phát triển văn hóa, xã hội; giáo dục - đào tạo; môi trường; quốc phòng - an ninh… được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, công tác giáo dục phải đổi mới toàn diện, nhất là đổi mới phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục cho các trường học; duy trì nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Trong đó, các lực lượng chức năng bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Tam Dương tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, xây dựng Đảng bộ huyện Tam Dương trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thanh Quang

(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tam Dương)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: