Thời Sự

Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Vĩnh Tường

Thứ Tư, 14/04/2021

5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đạt được những kết quả quan trọng. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn với thực tiễn ở địa phương, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và trong mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển.

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Vĩnh Tường đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm) đảm bảo thời gian, nội dung theo kế hoạch.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Đồng thời, yêu cầu các chi, đảng bộ lấy kết quả việc thực hiện các quy định về nêu gương làm căn cứ để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Huyện ủy đã chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm, liên quan đến việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng, việc cưỡng chế thu hồi đất thực hiện các dự án hay việc xử lý vi phạm về đất đai…

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 – 2020 của huyện đạt hơn 11%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng năm 2015 lên 54,5 triệu đồng vào năm 2020.

Vĩnh Tường là huyện dẫn đầu thực hiện dồn thửa đổi ruộng; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh mang lại giá trị kinh tế cao.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống được duy trì, khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường. Các hoạt động dịch vụ phát triển sôi động, đa dạng.

Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện.

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt kết quả tốt. Chất lượng giáo dục có nhiều điểm sáng, luôn giữ vững vị trí tốp đầu của tỉnh. Nhiều di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi bằng nguồn vốn xã hội hóa với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Vĩnh Tường còn một số hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của một số cấp ủy còn thụ động, chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

Việc viết cam kết, tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn hạn chế, chất lượng chưa cao; một số đảng viên chưa gương mẫu, tự giác trong học tập, xây dựng kế hoạch học tập qua loa, đối phó.

Trách nhiệm nêu gương ở một số đồng chí cán bộ, đảng viên chưa cao, dẫn đến phải xử lý kỷ luật. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng việc tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội chưa được quan tâm đúng mức.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả, Huyện ủy Vĩnh Tường đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hai là: Tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba là: Chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị”.

Bốn là: Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, nói không đi đôi với làm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng năm, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào nội dung kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên.

Năm là: Quan tâm, chú trọng tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc khen thưởng được thực hiện trên các tiêu chí cụ thể, thường xuyên, kịp thời...

Sáu là: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực và địa bàn cần quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp.

Đàm Hữu Khanh

(Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Tường)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: