Thời Sự

Ðảng viên Nguyễn Tiến Thịnh, cán bộ hưu trí thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương: Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân

Thứ Tư, 27/01/2021

Kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng, tôi mong muốn Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tạo luồng sinh khí mới với những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời xin được gửi ý kiến tâm huyết về mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân.

Đảng viên Nguyễn Tiến Thịnh.

Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, mối quan hệ giữa Ðảng với nhân dân luôn gắn bó máu thịt, khăng khít. Qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao, đã củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua xảy ra một số hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, phần nào làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Ðó là bệnh quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống mà Trung ương đã chỉ rõ trong các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Nhiệm kỳ qua, Trung ương cũng như cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng này và đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Tôi mong muốn Ðại hội lần này tiếp tục đề cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, trong đó chú trọng bàn thảo các giải pháp nhằm tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, nhân dân với Ðảng.

Từ thực tế, chúng tôi thấy, để tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân và nhân dân với Ðảng, Ðảng ta cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chống tham nhũng, tiêu cực cũng như kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị.

Ðổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, biết lắng nghe ý kiến, nghe sự phản hồi của nhân dân để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hành và phát huy dân chủ rộng rãi bằng nhiều hình thức: Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Lắng nghe và có trách nhiệm trong giải thích, giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thường xuyên theo dõi, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Thiệu Vũ (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: