Thời Sự

Khối thi đua Văn hóa-Xã hội: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Thứ Tư, 13/01/2021

Ngày 13/1, Khối thi đua Văn hóa-Xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị Trưởng Khối thi đua Văn hóa-Xã hội năm 2020 chủ trì hội nghị.

Khối thi đua Văn hóa-xã hội suy tôn Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2021. Ảnh: Kim Ly

Năm 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Văn hóa-Xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị trong khối đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo quản lý.

Các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt, đổi mới và lồng ghép các phong trào thi đua với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của từng ngành, lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Nổi bật như các phong trào thi đua: Chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau; doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển; cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa cơ sở.

Cùng với đó, các đơn vị trong khối luôn quan tâm, làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm việc bình xét các danh hiệu thi đua đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Qua đó kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2021 như: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong từng ngành, từng đơn vị.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp của từng ngành, đơn vị.

Hội nghị đã bình xét, thống nhất đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo được Chính phủ tặng Cờ thi đua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, đồng thời, suy tôn Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Khối thi đua Văn hóa-xã hội năm 2021.

Diệu LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: