Thời Sự

Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Hai, 23/11/2020

Chiều 23/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Phó trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh chủ trì buổi thẩm tra. Ảnh: Trường Khanh

Trong năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành 16 kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật; theo đó các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Các hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật( QPPL) của cơ quan nhà nước cấp trên và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đa dạng, phong phú, hướng tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, góp phần làm chuyển biến, nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành hiến pháp, pháp luật của nhân dân.

Trong năm 2020, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm 2019; cụ thể có 50.975 vụ vi phạm hành chính (giảm 10.538 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019), trong đó chủ yếu các lĩnh vực giao thông, TTATXH, thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, khai thác khoáng sản...

Công tác tổ chức rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh với quy định Hiến pháp năm 2013, các văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên và các Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai tích cực, kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản QPPL phù hợp.

Tuy nhiên, một số vướng mắc trong triển khai Luật đất đai 2013, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và một số Luật chuyên ngành, các văn bản hướng dẫn thi hành một số quy định chưa cụ thể, còn có khái niệm chưa rõ ràng, có nội dung phát sinh trên thực tế mà luật chưa điều chỉnh.

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các các cấp, ngành đảm bảo thường xuyên liên tục, tạo bước đột phá mới, làm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; đảm bảo quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Dự thảo Nghị quyết gồm 2 điều: Điều 1 quy định một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Điều 2 quy định về tổ chức thực hiện.

Kết luận buổi thẩm tra, Phó Trưởng Ban phụ trách Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện lại báo cáo, dự thảo Nghị quyết cho phù hợp, đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả khi triển khai. Đối với báo cáo thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2020 cần xem xét lại số liệu đảm bảo tính thống nhất giữa các sở, ngành liên quan. Cần đánh giá cụ thể về tình hình vi phạm pháp luật hiện nay.

Đối với Dự thảo Nghị quyết về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 cần hoàn thiện lại một số nội dung, câu từ cho phù hợp, đảm bảo tính khoa học.

Thu Thủy

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: