Thời Sự

Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0

Thứ Sáu, 20/11/2020

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0.

Đây là phiên bản bổ sung, cập nhật cho Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 1.0; áp dụng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan để làm cơ sở triển khai chính quyền điện tử tỉnh.

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0 bảo đảm đồng bộ với Chính phủ và thống nhất 3 cấp chính quyền, từ tỉnh đến huyện, đến xã trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố công khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn bảo đảm đủ kinh phí thực hiện kiến trúc theo đúng tiến độ đề ra.

Hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo đúng quy định hiện hành, thẩm định dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương khác tham mưu, đề xuất xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nguồn nhân lực công nghệ thông tin, bảo đảm phù hợp, tuân thủ với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, phiên bản 2.0.

Ngọc Lan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: