Thời Sự

Phổ biến Điều lệ, Quy chế mới của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ Tư, 28/10/2020

Sáng 28/10, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ cho hội viên và phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Điều lệ, Quy chế mới của Hội Luật gia Việt Nam.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Dương Hà

Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam năm 2020 gồm 10 chương và 36 điều. Các nội dung được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra như: Bổ sung tiêu chuẩn hội viên phải có bằng cử nhân trở lên; bổ sung thêm Ban Thường vụ Hội Luật gia huyện; bổ sung quy định mới về Ban Kiểm tra của hội.

Theo đó, Ban Kiểm tra được thành lập ở Trung ương Hội, Hội Luật gia tỉnh, Hội Luật gia huyện, do đại hội bầu ra.

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ hội; các nghị quyết, quyết định của đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các quy chế của hội cũng như xem xét đơn, thư kiến nghị, khiếu nại; tố cáo của hội viên và của công dân gửi đến Hội Luật gia.

Trên cơ sở kế thừa Điều lệ năm 2010 và áp dụng Điều lệ mẫu, Điều lệ năm 2020 đã thể chế hóa các yêu cầu và nhiệm vụ mới mà Đảng và Nhà nước đã giao cho Hội Luật gia trong giai đoạn hiện nay.

Những quy định trong Điều lệ là cơ sở để các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam triển khai tốt các hoạt động.

Lê Minh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: