Thời Sự

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

Thứ Tư, 14/10/2020

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tham luận, đề xuất nhiều giải pháp xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

1. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên:

Các giải pháp xây dựng, phát triển thành phố trung tâm của tỉnh, gắn với văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng đô thị Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ qua, với quan điểm xuyên suốt: Xây dựng đô thị Vĩnh Phúc tiếp cận chuẩn quốc gia, quốc tế, đồng bộ, hiện đại, trở thành “động lực”, “đầu tàu”, thúc đẩy phát triển KT-XH, Vĩnh Phúc đã khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi liên kết vùng và cả nước.

Đặc biệt, thu ngân sách bình quân hàng năm đạt trên 30.000 tỷ đồng, là 1/16 tỉnh, thành có tỷ lệ điều tiết ngân sách về Trung ương; không gian đô thị được mở rộng, các khu đô thị mới đã và đang hình thành, thu hút cư dân nhiều địa phương đến sinh sống, làm việc, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, góp phần hình hài rõ nét về một đô thị trẻ, năng động, hiện đại, tiện ích, an toàn.

Để xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh, tôi đề xuất với đại hội một số giải pháp sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ một cách toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quan tâm đến phương thức lãnh đạo đối với chính quyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Trước mắt, thực hiện tốt việc quản lý quy hoạch không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; quản lý đất đai, nhà ở, cây xanh, hệ thống chiếu sáng.

Thứ hai: Cần quan tâm đến hạ tầng liên kết vùng, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và được ưu tiên.

Thứ ba: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng đô thị Vĩnh Yên trở thành đô thị loại I, hướng đến mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố Vĩnh Phúc. Ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân như: hệ thống công viên, cây xanh; xây dựng, mở rộng hệ thống đường giao thông; hệ thống thoát nước và các công trình xử lý ngập úng cục bộ.

2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. MTTQ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết. Trong đó, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là: MTTQ các cấp chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Thông báo kết luận số 160 của Bộ Chính trị.

Hai là: Thực hiện tốt chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các dân tộc, tôn giáo; phát huy sức mạnh tổng hợp trong các tầng lớp nhân dân.

Ba là: MTTQ các cấp chủ động bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bám sát vào 5 chương trình phối hợp hành động của MTTQ Việt Nam để xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bốn là: Tập trung hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các hoạt động, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, gắn liền với đời sống nhân dân ở khu dân cư.

3. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

Khẳng định vai trò và vị trí trong sự phát triển KT-XH, thật sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Để khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo là nền tảng quan trọng để Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững; chủ động tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tôi xin đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

Một là: Cần đổi mới tư duy, chính sách trong công tác quản lý KHCN và đổi mới sáng tạo để KHCN thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế.

Hai là: Nâng cao hàm lượng KHCN, đổi mới sáng tạo trong mỗi sản phẩm, mỗi ngành và mỗi địa phương làm thước đo cho sự phát triển, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế của tỉnh.

Ba là: Xây dựng các chính sách đột phá, lựa chọn và tập trung hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Bốn là:Thúc đẩy nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị để có cơ sở khoa học phục vụ tốt nhất sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa và con người Vĩnh Phúc..

4. Đồng chí Trần Việt Cường, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường:

 

Củng cố phát triển tổ chức cơ sở Đảng trọng sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên”.

Với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được những kết quả quan trọng cả về đổi mới phương thức lãnh đạo, nhận thức và hành động trong trong công tác chính trị, tư tưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là phương châm hướng mạnh về cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, rất cần thiết phải tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Thường xuyên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi ủy, đảng ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng thời, phải xác định đúng và trúng nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở đảng, để từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển KT-XH của đơn vị, địa bàn dân cư.

Hai là: Nâng cao chất lượng cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong chấp hành các nguyên tắc, quy định sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng.

Ba là: Chú trọng kiện toàn chi bộ về mặt tổ chức và các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quản lý chặt chẽ chất lượng đảng viên. Hằng tháng, thực hiện việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm nghiêm túc, thực chất theo Hướng dẫn số 13 của Tỉnh ủy.

Bốn là: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, của chi bộ; kiểm tra, giám sát đảng viên, nhằm gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Năm là: Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhân dân; thực hiện tốt quy định tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng chăm lo đời sống nhân dân.

5. Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh:

Công tác Công an bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tỉnh”

Trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, Công an tỉnh xác định rõ công tác công an phải đi trước một bước phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động giải quyết sớm các vụ, việc phức tạp từ xa, từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ; bảo đảm an ninh xã hội, an ninh trong các khu, cụm công nghiệp, an ninh kinh tế, an ninh du lịch.

Chủ động tham gia phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, như: thiên tai, dịch bệnh.

Đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động kiểu “xã hội đen”; xây dựng mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng quân đội với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong bảo đảm an ninh, trật tự; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân.

6. Đồng chí Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Sở xây dựng:

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc đồng bộ, hiện đại.

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc đồng bộ, hiện đại đó là:

Về nhóm giải pháp phi công trình: Đẩy nhanh tiến độ triển khai đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và rà soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tạo tiền đề đầu tư kết cấu hạ tầng; tổ chức thi tuyển kiến trúc để có công trình đẹp, độc đáo, hiện đại góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dự án phát triển nhà ở và đô thị.

Về nhóm giải pháp công trình: Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng đang triển khai như: dự án trên đường Vành đai 2, 3, 4 nhằm khép kín các tuyến đường vành đai; triển khai đầu tư các dự án hạ tầng khung đô thị.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Sử dụng hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang tác động lớn đến nền kinh tế thế giới, thì việc huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội để tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu là rất cần thiết. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, chúng ta cần quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là: Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho đầu tư công theo hướng tập trung, tổng thể làm cơ sở để các cấp, các ngành chủ động xác định, lựa chọn danh mục dự án cần thiết đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án theo đúng tiến độ.

Hai là: Cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án trọng tâm, trọng điểm, các dư án có tính chất liên kết vùng, lan toả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ba là: Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tính chất đô thị hiện đại, văn minh, xứng tầm cả nước và khu vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt các dự án trọng tâm, trọng điểm dự kiến triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Bốn là: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; kiện toàn, bổ sung cán bộ có đủ năng lực cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực và chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là: Đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ triển khai các dự án đầu tư công.

Sáu là: Các cấp, các ngành tăng cường đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, giảm thiểu các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hoàn thành 100% số vốn đầu tư công được giao.

Lâm Hải (lược ghi)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Tin tức khác:
Nông nghiệp
bao luc