Thời Sự

Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công

Thứ Năm, 04/10/2018

Sáng 3/10/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Sau hơn 3 năm thực hiện Luật Đầu tư công, các cấp, các ngành nhận thức rõ hơn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình; quán triệt các yêu cầu tăng cường quản lý đầu tư phát triển trong tất cả các khâu, từ quy hoạch, kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, xây dựng dự án, bố trí vốn tập trung đến triển khai, giám sát thực hiện, kiểm toán, quyết toán, nghiệm thu công trình, dự án.

Việc bố trí vốn đầu tư bước đầu có sự kiểm soát tốt, các dự án đầu tư về cơ bản thực hiện theo đúng mức vốn kế hoạch đã giao, góp phần hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư được HĐND, UBND tỉnh xem xét thận trọng; chỉ quyết định khi đã xác định rõ sự cần thiết phải đầu tư, nguồn vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án.

UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp. Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh đã cắt giảm được 4.500 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được các cơ quan đề xuất trình; đề xuất không đầu tư 39 dự án chưa thực sự cần thiết, với tổng mức đầu tư 3.085 tỷ đồng.

Qua việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phê duyệt chủ trương đầu tư đã góp phần tích cực khắc phục đầu tư dàn trải; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên phù hợp với nhu cầu của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc sử dụng vốn đầu tư cơ bản theo mục đích, đối tượng; tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thiết kế; giải pháp thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật có tính kinh tế kỹ thuật; định mức, đơn giá áp dụng cơ bản phù hợp với mức được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Từ khi có Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng đã hạn chế, giảm thiểu việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án. Chất lượng, hiệu quả của công tác thẩm định dự án ngày càng được nâng cao. Qua công tác thẩm định đã rút giảm được gần 584 tỷ đồng, tiết kiệm chi phí đầu tư đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Từ ngày 1/1/2016 đến 31/8/2018, cấp tỉnh quyết định đầu tư 347 dự án với tổng mức đầu tư được duyệt hơn 17.120 tỷ đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt, với mục đích hướng dẫn, chấn chỉnh các chủ đầu tư, đơn vị hoạt động xây dựng chấp hành đúng pháp luật xây dựng. Kết quả, từ 1/1/2016 đến 31/8/2018, đã tiến hành 45 cuộc thanh, kiểm tra có lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện theo Luật Đầu tư công, đã kết thúc và ban hành 44 kết luận thanh tra, kiểm tra.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, thực hiện Luật Đầu tư công đã hạn chế việc đầu tư dàn trải, khắc phục được nợ đọng xây dựng cơ bản, từng bước nâng cao hiệu quả đầu tư. Để thực hiện tốt Luật Đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, nghị quyết của HĐND tỉnh. Rà soát công tác quy hoạch, tất cả các dự án đầu tư công phải nằm trong quy hoạch.

Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sớm hoàn chỉnh việc đưa các dự án vào kế hoạch đầu tư công, xong trước 20/10. Tiếp tục rà soát để hoàn chỉnh các dự án mà giao thời giữa thời điểm chưa có Luật Đầu tư công. Các sở, ngành, huyện, thành phố, chủ đầu tư chủ động rà soát, chịu trách nhiệm hoàn thiện tất cả các thủ tục có liên quan theo đúng quy định Luật Đầu tư công, nghị quyết của HĐND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư hàng năm cho phù hợp với khả năng, chú ý ưu tiên các lĩnh vực cần phải đầu tư, các công trình trọng điểm, thực sự cấp thiết, mang lại hiệu quả, các công trình có liên quan đến thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy. Tiếp tục xem xét những công trình, hạng mục công trình, các dự án không thật sự cần thiết, không mang lại hiệu quả tạm dừng chuyển sang năm sau, giai đoạn sau.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đầu tư liên quan đến đầu tư công, nhất là công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác giải phóng mặt bằng.

Khẩn trương khắc phục ngay những kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ liên quan đến các dự án. Kiên quyết không để chuyển nguồn. Tăng cường thực hiện nguồn ngoài ngân sách. Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện dự án. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện tại. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, hiệu quả dự án.

Bạch Dương


 

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email:
Nông nghiệp
bao luc